Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Исус пълен с Духа Светаго върна се от Иордан, и отведен биде Духом в пустинята;
2 и там беше четиридесет дни изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни;: и като се изминаха те, напокон огладне.
3 И рече му дяволът: Ако си Син Божий, речи на този камик да стане хлеб.
4 И отвеща му Исус и рече: Писано е, че "не само с хлеб ще живее человек, но с всеко слово Божие."
5 И като го възведе дяволът на една планина висока, показа му всичките царства на вселенната в една минута време.
6 И рече му дяволът: Тебе ще дам всичката тази власт и славата им; защото е мене предадена, и давам я комуто ща.
7 И тъй, ако се поклониш ти пред мене, твое ще бъде всичко това.
8 И отговори му Исус и рече: Махни се от мене, Сатано; защото е писано: "Господу Богу твоему да се поклониш, и само нему да послужиш."
9 И заведе го в Ерусалим, и постави го на крилото на храма, и рече му: Ако си Син Божий, хвърли се от тука долу;
10 защото е писано: "На ангелите си ще заповеда за тебе да те упазят,
11 и на ръце ще те подигат за да не препънеш о камик ногата си."
12 И отговори Исус и рече му: Речено е: "Да не изкусиш Господа Бога твоего."
13 И като свърши всеко изкушение дяволът, отстъпи от него до време.
14 А Исус със силата на Духа върна се в Галилея; и слух излезе за него по всичката околност.
15 И той поучаваше по съборищата им, и се прославяваше от всичките.
16 И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и влезе по обичая си в съборището съботен ден, и стана да чете.
17 И подадоха му книгата на пророка Исая; и като разгърна книгата, намери това место, дето бе писано:
18 "Дух Господен е на мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите; проводи ме да изцеля съкрушените сърдцем, да проповедам на пленниците освобождение и на слепите прогледване, да пусна угнетените в свобода,
19 да проповедам благоприятната Господня година.
20 И като сгъна книгата, даде я на слугата и седна, а очите на всичките в съборището бяха се взрели в него.
21 И начна да им говори: Днес се изпълни това писание във вашите уши.
22 И всички му засвидетелствуваха и чудеха се за думите на благодатта що излезваха из устата му и думаха: Не е ли този синът Иосифов?
23 И рече им: Без друго ще ми кажете тази притча: Лекарю, изцери се сам си; което сме чули че е станало в Капернаум, стори и тука в отечеството си.
24 И пак рече: Истина ви казвам че никой пророк не е приет в отечеството си.
25 И наистина ви говоря, много вдовици беха в Израиля във времето на Илия когато се затвори небето за три години и шест месеца, в което време стана глад голем по всичката земя;
26 и ни при една от тех не бе проводен Илия, тъкмо в Сарепта Сидонска при една вдовица жена.
27 И мнозина прокажени имаше във времето на Елисея пророка в Израил; и никой от тех не бе очистен, тъкмо Нееман Сирианинът.
28 Това като чуха тези които беха в съборището всички се изпълниха с ярост,
29 и станаха та го изкараха вън из града и заведоха го при краят на ръта на който градът им беше съграден, за да го низринат.
30 Но той мина изпомежду им и отиваше си.
31 И слезе в Капернаум, град Галилейски; и поучаваше ги в съботните дни.
32 И удивяваха се за учението му, защото неговото слово беше с власт.
33 И в съборището имаше един человек, който имаше дух на нечист бес; и извика с глас голем,
34 и казваше: Остави! що имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Дошел си да ни погубиш ли? Зная те кой си, Светий Божий.
35 И запрети му Исус и рече: Млъкни, и излез из него. И бесът го тръшна насред и излезе из него без да го повреди никак.
36 И смаяха се всички, и разговаряха се помежду си и думаха: Що е това слово че той със власт и сила повелява на нечистите духове, и излезват?
37 И разнесе се слух за него по всичките околни места.
38 И като стана от съборището влезе в дома Симонов; и тъщата Симонова беше я хванала огница, и молиха го за нея.
39 И той застана над нея и запрети на огницата; и остави я; и тоз час стана тя и слугуваше им.
40 И когато залезваше слънцето, всички които имаха болнави от всекакви болести, доведоха ги при него; а той като възложи ръце на всекого едного от тех, изцели ги.
41 От мнозина още и бесове изхождаха с кресък, и казваха: Ти си Христос Син Божий. И запрещаваше им и ги не оставяше да говорят, понеже го познаваха че е Христос.
42 И като стана ден, излезе и отиде в пусто место; и народът го диреше, и дойдоха при него, и задържаваха го да си не иде от тех.
43 А той им рече: че и в другите градове требва да благовестя царството Божие; понеже на това съм проводен.
44 И проповедваше в съборищата Галилейски.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24