Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А веднъж когато народът го притискаше да слуша словото Божие, той стоеше при езерото Генисаретско,
2 и виде две ладии че стоеха покрай езерото; а рибарите беха излезли из тех та изпираха мрежите си.
3 И като влезе в една от ладиите която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от земята; и седна та поучаваше народа от ладията.
4 И щом престана от да говори, рече Симону: Оттегли ладията в дълбочината, и хвърлете мрежите си да уловите риба.
5 А Симон отговори и рече му: Учителю, цела нощ сме се трудили, и не уловихме нищо; но по твоята реч ще хвърля мрежата.
6 И това като сториха, уловиха много множество риби, щото се прокъснуваше мрежата им.
7 И кивнаха на дружината си които беха в другата ладия да дойдат да им помогнат; и дойдоха, и напълниха и двете ладии, до толко щото щеха да потънат.
8 А като виде Симон Петър припадна на коленете Исусови, и казваше: Иди си от мене, Господи, защото съм человек грешен;
9 понеже ужас обзе и него и всичките що беха с него за лова на рибите що уловиха,
10 подобно и Якова и Иоана, синовете Заведееви, които беха съдружници Симонови. И рече Исус Симону: Не бой се: от сега человеци ще ловиш.
11 И като извлекоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след него.
12 И когато беше в един от градовете, ето человек пълен с проказа, който, като виде Исуса, падна на лицето си, та му се помоли и казваше: Господи, ако щеш, можеш да ме очистиш.
13 А той простре ръка та се допре до него, и рече: Искам, бъди очистен; и тутакси проказата се махна от него.
14 И той му заповеда да не каже това никому, но иди, казва, покажи се на свещеника, и принес за очищението си както е Моисей заповедал за свидетелство тем.
15 Но още повече се разчуваше за него; и събираха се народ много да слушат, и да ги изцелява от болестите им.
16 А той се оттегляше в пустините и молеше се.
17 И един ден, когато той поучаваше, седеха Фарисеи и законоучители, които беха надошли от всеко село на Галилея и Юдея и Ерусалим; и сила Господня бе в изцеляването им.
18 И ето человеци които носеха на одър едного человека който беше разслабен; и искаха да го внесат вътре, и да го сложат пред него.
19 Но понеже не намериха през де да го внесат вътре поради народа, възлезоха на покрива, и през керемидите спуснаха го с одъра на сред пред Исуса.
20 И като виде Исус верата им, рече му: человече, прощават ти се греховете ти.
21 И начнаха да размишляват книжниците и Фарисеите и да казват: Кой е този, който говори богохулство? Кой може да прощава грехове освен едного Бога?
22 А като разуме Исус помислите им, отговори и рече им: Що размишлявате в сърцата си?
23 Що е по лесно да река: Прощават се греховете ти, или да река: Стани та ходи?
24 Но за да познаете че Син человечески има власт на земята да прощава грехове, (рече разслабленому:) Тебе думам: Стани, и дигни одъра си, та иди у дома си.
25 И на часа стана пред тех, дигна това на което лежеше, та отиде у дома си, и славеше Бога.
26 И ужас обзе всичките, и славеха Бога, изпълниха се от страх, и казваха: Днес видехме пречудни неща.
27 И след това излезе вън, и виде едного митар на име Левий че седеше на митарницата, и рече му: Ела след мене.
28 И той остави всичко, и стана та отиде след него.
29 И стори му Левий големо угощение в къщата си; и много множество митари имаше и други които седяха с тех на трапезата.
30 А книжниците им и Фарисеите роптаеха на учениците му и казваха: Защо с митарите и грешниците ядете и пиете?
31 А отговори Исус и рече им: Немат нужда за лекар здравите, но болните.
32 Не дойдох да призова праведните, но грешниците на покаяние.
33 И те му рекоха: Защо учениците Иоанови често постят и молба правят, така и Фарисейските, а твоите ядат и пият?
34 А той им рече: Можете ли стори свадбарите да постят докле е с тех младоженикът?
35 Ще дойдат обаче дни, когато се отнеме от тех младоженикът: тогаз през онези дни ще постят.
36 Казваше им още и притча: Никой не туря плат от нова дреха на ветха дреха; а инак, и новото дере ветхата, и платът от новата не си прилича с ветхата.
37 И никой не налива ново вино в мехове ветхи; ако ли не, новото вино ще разпукне меховете, и то ще се излее, и меховете ще се развалят.
38 Но требва да се налива новото вино в мехове нови, и се завардят и двете.
39 И никой от как пие вино ветхо, не иска тутакси ново, защото казва: Ветхото е по-добро.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24