Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И в първата събота след вторият ден на пасхата, минуваше той през сеидбите, и учениците му късаха класовете, и ядеха, като ги стриваха с ръце.
2 А некои си от Фарисеите рекоха им: Защо правите което не е простено да се прави в събота?.
3 И отговори Исус и рече им: Не сте ли чели ни това което стори Давид когато огладне той и които беха с него,
4 как влезе в Божия дом, и взе хлебовете на предложението и яде, и даде и на онези които беха с него, които хлебове не бе простено да ги ядат други тъкмо едните свещеници?
5 И казваше им, че Син человечески е господар и на съботата.
6 И пак в друга събота влезе в съборището, и поучаваше; и имаше там некой си человек, комуто десната ръка бе суха.
7 И съгледваха го книжниците и Фарисеите да ли в събота ще го изцели, за да намерят обвинение против него.
8 Но той знаеше помислите им, и рече на человека със сухата ръка: Стани та се изправи на сред. И той стана и се изправи.
9 Тогаз им рече Исус: Ще ви попитам нещо: Що требва да прави некой в събота? добро ли или зло да прави? да спаси ли душа, или да погуби?
10 И като ги изгледа всичките, рече на человека: Простри ръката си. И той стори така: и ръката му стана здрава както другата.
11 А те се изпълниха с буйство, и разговаряха се помежду си що да сторят на Исуса.
12 През онези дни пак излезе на гората да се помоли; и цела нощ бе там на молба към Бога.
13 И като стана ден призова учениците си; и избра от тех дванадесет, които и нарече апостоли:
14 Симона, когото и наименува Петър, и Андрея брата му, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея,
15 Матея и Тома, Якова Алфеева, и Симона нарицаемаго Зилота,
16 Юда брата Яковов и Юда Искариотскаго, който и стана предател.
17 И като слезна с тех, спре се на едно место равно; и там беха мнозина от учениците негови, и големо множество народ от всичка Юдея и Ерусалим, и от приморието Тирско и Сидонско, които беха дошли да го послушат и да се изцелят от болестите си,
18 и страдащите от нечисти духове; и всички се изцеляваха.
19 И всичкият народ искаше да се допре до него, защото сила излезваше из него и изцеляваше всичките.
20 И той подигна очите си към учениците си и казваше: Блажени вие сиромаси; защото е ваше царството Божие.
21 Блажени които гладувате сега; защото ще се наситите. Блажени които плачете сега; защото ще се разсмеете.
22 Блажени сте когато ви възненавидят человеците, и когато ви отлъчат и похулят, и пронесат името ви като зло, поради Сина человеческаго.
23 Възрадвайте се в онзи ден и възиграйте; защото, ето, заплатата ваше е много на небеса, понеже бащите им така правеха на пророците.
24 Но горко на вас богатите, защото приимате вече утешението си.
25 Горко на вас наситените; защото ще изгладнеете. Горко на вас които се смеете нине; защото ще жалеете и ще плачете.
26 Горко вам когато всички человеци ви позахвалят, защото бащите им така правеха на лъжливите пророци.
27 Но вам които слушате казвам: Любете враговете ваши, добро правете на онези които ви ненавиждат,
28 благославяйте онези, които ви кълнат, и молете се за онези които ви правят пакост.
29 На тогоз който те удари по страната на лицето, обърни и другата, и от тогоз който ти взема дрехата не спирай и ризата си.
30 Всекиму който би ти поискал дай; и от тогоз който взема твоите неща не си ги искай.
31 И както искате да правят человеците вам, така и вие правете тем.
32 И ако любите онези които любят вас, каква благодат имате? защото и грешниците любят любящите тех.
33 И ако правите добро на онези които вам правят добро, каква благодат имате? защото и грешниците правят същото.
34 И ако давате на заем на тези от които се надеете пак да вземете, каква благодат имате? защото и грешни на грешни заемат за да вземат пак равното.
35 Но вие любете враговете ваши, и добро правете, и на заем давайте без да се надеете за никое назад възприемане; и ще бъде вашата заплата много, и ще бъдете синове на Вишнаго; защото той е благ към неблагодарните и злите.
36 Бъдете прочее милосерди както и Отец ваш е милосерд.
37 И не съдете, и нема да бъдете съдени; не осъждайте, и нема бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете;
38 давайте и ще ви се даде; мера добра, натъпкана, стресена, и препълнена ще ви дадат в пазухата ви; защото с истата мера с която мерите ще ви се възмери.
39 Рече им още една притча: Да ли може слеп слепого да води? Не щат ли падна и двамата в ямата?
40 Нема ученик по-горен от учителя си: а всеки ученик усъвършенствуван ще бъде както учителят си.
41 И защо гледаш съчицата която е в окото на брата ти, а гредата която е в твоето око не съзираш?
42 Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави да извадя съчицата, която е в окото ти, кога ти сам не видиш гредата която е в твоето око? Лицемере! извади първом гредата из окото си, и тогаз щеш виде чисто за да извадиш съчицата която е в окото на брата ти.
43 Защото нема добро дърво което прави лош плод, нито лошо дърво което прави плод добър;
44 понеже всеко дърво от своя плод се познава; защото не берат от трънки смокини, нито късат от къпина грозде.
45 Добрият человек от доброто съкровище на сърцето си износя доброто; и злият человек от злото съкровище на сърцето си износя злото; защото от препълнянето на сърцето говорят неговите уста.
46 И защо ме зовете: Господи, Господи, а не правите това, което казвам?
47 Всеки който иде при мене, и слуша моите думи, и ги прави, ще ви покажа кому е подобен.
48 Подобен е на человек що зида къща, който изкопа и задълбочи, и положи основа на камик; и когато стана наводнение, нападна реката върх онази къща, и не можа да я поклати; защото беше основана на камик.
49 А който слуша и не прави, подобен е на человек който е съзидал къща на земята без основа; върх която нападна реката, и на часа падна, и стана срутяването на тази къща големо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24