Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.
2 То в начало бе у Бога.
3 Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана.
4 В него бе живот, и животът бе виделината на человеците.
5 И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.
6 Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан.
7 Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверват всички чрез него.
8 Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината.
9 Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света.
10 В света бе; и светът чрез него стана; и светът го не позна.
11 В своите си дойде, и своите му го не приеха;
12 а които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии, сиреч, на тези които верват в неговото име;
13 които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха.
14 И словото стана плът, и всели се между нас, (и видехме славата негова, слава както на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина.
15 Иоан свидетелствува за него, и извика та казваше: Този е за когото рекох: Който иде след мене преден ми биде, защото от мене по-напред бе.
16 И всинца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат;
17 защото законът чрез Моисея бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде.
18 Никой никога не е видел Бога: единородният Син който е в пазухата на Отца, той го изяви.
19 И това е Иоановото свидетелство, когато проводиха Юдеите от Ерусалим свещеници и Левити да го попитат: Ти кой си?
20 И изповеда, и не се отрече; и изповеда: Не съм аз Христос.
21 И попитаха го: А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: Не.
22 И рекоха му: Кой си? за да дадем ответ на онези които са ни проводили. Що казваш за себе си?
24 А проводените беха от Фарисеите.
25 И попитаха го и рекоха му: А защо кръщаваш, ако не си Христос нито Илия нито пророкът?
26 Отговори им Иоан и рече: Аз кръщавам с вода; а посред вас стои един когото вие не знаете.
27 Той е който иде след мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата му.
28 Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето беше Иоан и кръщаваше.
29 На утринта гледа Иоан Исуса че иде при него, и казва: Ето Агнеца Божий който взема греховете на света.
30 Този е за когото аз рекох: След мене иде человек, който биде преди мене, защото беше по-напред от мене.
31 И аз го не знаех; но за да се яви на Израиля, за това дойдох аз и кръщавам с вода.
32 И свидетелствува Иоан и рече: Видех Духа който слезваше като гълъб от небето и остана на него.
33 И аз го не знаех; но този който ме проводи да кръщавам с вода, той ми рече: На когото видиш че слезва Духът и остава на него, той е който кръщава с Духа Светаго.
34 И аз видех и свидетелствувам, че този е Син Божий.
35 На утринта пак стоеше Иоан, и двама от учениците негови.
36 И като съгледа Исуса че минува, казва: Ето Агнеца Божий.
37 И чуха го двамата ученици да говори така, и отидоха след Исуса.
38 И като се обърна Исус и ги виде че идат подире му, казва им: Що търсите? А те му рекоха: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) де живееш?
39 Казва им: Елате и вижте. Дойдоха и видеха де живее; и останаха при него през този ден, а часът беше около десет.
40 Единът от тези двамата, които чуха от Иоана за него и го последваха беше Андрей, братът на Симона Петра.
41 Той пръв намерва брата си Симона и казва му: Намерихме Месия, което се тълкува Христос.
42 И заведе го при Исуса. И като погледна Исус на него рече: Ти си Симон син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което се тълкува Петър, камик).
43 На утринта поиска Исус да излезе в Галилея: и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми.
44 А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.
45 Намерва Филип Натанаила и казва му: За когото писа Моисей в закона и пророците, намерихме Исуса сина Иосифова, който е от Назарет.
46 И рече му Натанаил: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Казва му Филип: Ела и виж.
47 Виде Исус Натанаила че иде към него, и казва за него: Ето истинен Израилянин в когото лукавщина нема:
48 Казва му Натанаил: От де ме познаваш? Отговори Исус и рече му: Преди Филип да те повика видех те като беше под смоковницата.
49 Отговори Натанаил и казва му: Учителю, ти си Син Божий: ти си цар Израилев.
50 Отговори Исус и рече му: Понеже ти рекох: Видех те под смоковницата, верваш ли? По-големи от тия неща ще видиш.
51 И казва му: Истина, истина ви говоря: От нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлезват и слезват над Сина человеческаго.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21