Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 А шест дни преди пасхата дойде Исус във Витания, дето беше бившият умрел Лазар когото възкреси от мъртвите.
2 И направиха му там вечеря, и Марта слугуваше; а Лазар беше един от тези които седеха с него наедно на трапезата.
3 Тогаз Мария взе една литра чисто драгоценно миро нард и помаза нозете Исусови, и отри нозете му с космите си; и къщата се изпълни от благоуханието на мирото.
4 Тогаз един от учениците му, Юда Симонов Искариотски, който щеше да го предаде, казва:
5 Защо да се не продаде това миро за триста динари, и да се дадат на сиромасите?
6 А това го рече, не защото го беше грижа за сиромасите, но защото бе крадец, и той имаше касата, и носеше каквото туряха в нея.
7 Тогаз Исус рече: Недейте я: за деня на погребението ми го е задържала.
8 Защото сиромасите всекога имате със себе си, а мене всекога немате.
9 И резумеха големо множество от Юдеите че е там; и дойдоха, не току за Исуса, но да видят и Лазара когото възкреси от мъртвите.
10 А първосвещениците се наговориха да убият и Лазара,
11 защото мнозина от Юдеите за него отиваха и верваха в Исуса.
12 На утрешния ден народ много който беше дошел на праздника, като чуха че иде Исус в Ерусалим,
13 взеха вейки финикови та излезоха да го посрещнат, и викаха: Осанна! благословен който иде в името Господне, цар Израилев!
14 А Исус намери осле и възседна на него, според както е писано:
15 "Не бой се, дъщи Сионова, ето, твоят Цар иде възседнал на ждребе ослично."
16 Но това учениците му изпървом не разумеха; а когато се прослави Исус тогаз си наумиха че това бе за него писано, и това му сториха.
17 А народът който беше с него когато повика Лазара от гроба и го възкреси от мъртвите свидетелствуваше.
18 За това го и посрещна народа, защото чуха че сторил това чудо.
19 А Фарисеите рекоха помежду си: Видите ли че нищо не ползувате? Ето, светът отиде след него.
20 И между тези, които възлезваха да се поклонят в праздникът имаше и некои Елини.
21 И те дойдоха при Филипа, който бе от Витсаида Галилейска, и молиха му се и казваха: Господине, искаме да видим Исуса.
22 Идва Филип и казва на Андрея; Андрей пак и Филип казват на Исуса.
23 А Исус им отговори и рече: Дойде часът да се прослави Син человечески.
24 Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само; ако ли умре, много плод приноси.
25 Който обича живота си ще го изгуби; и който ненавиди живота си на този свет за вечен живот ще го упази.
26 Ако слугува некой на мене, мене да последва; и дето съм аз там ще бъде и слугата ми; и който слугува на мене него ще почте Отец ми.
27 Сега душата ми е смутена; и що да река? Отче, избави ме от този час? Но за това дойдох на този час.
28 Отче, прослави името твое. Тогаз дойде глас от небето: И прославих, и пак ще прославя.
29 А народът, които стоеха и чуха това казваха: Гръм е. Други говореха: Ангел му продума.
30 Отговори Исус и рече: Този глас не биде за мене, но за вас.
31 Сега е съдба на този свет: сега князът на този свет ще бъде изпъден вън.
32 И когато бъда аз въздигнат от земята ще привлека всичките при себе си.
33 А това говореше като назначаваше от каква смърт имаше да умре.
34 Отговори му народът: Ние сме чули от закона че Христос във веки пребъдва; и как казваш ти че Син человечески требва да бъде въздигнат? Кой е този Син человечески?
35 И рече им Исус: Още малко време виделината е с вас. Ходете докле имате виделина, да ви не настигне тъмнината; а който ходи в тъмнината не знае къде отива.
36 Докле имате виделината вервайте във виделината за да сте синове на виделината. Това издума Исус, и отиде та се скри от тех.
37 Но ако и да бе сторил толкоз чудеса пред тех, не верваха в него;
38 за да се изпълни речта на пророка Исая, който рече: "Господи, кой поверва на нашето проповедване? и мишцата Господня кому се откри?"
39 За това не можаха да верват, защото пак Исая рече:
40 "Ослепил е очите им, и окаменил сърцата им, с очи да не видят, и със сърдца да не разумеят, та да се не обърнат и ги изцеля."
41 Това рече Исая когато виде славата негова и говори за него.
42 Но пак и от князовете мнозина поверваха в него; но поради Фарисеите не изповедваха, за да не бъдат отлъчени от съборището:
43 защото възлюбиха славата человеческа повече нежели славата Божия.
44 А Исус възгласи и рече: Който верва в мене не верва в мене, но в тогози който ме е проводил.
45 И който гледа мене гледа тогози който ме е проводил.
46 Аз дойдох виделина на света, за да не остане в тъмнина всеки който верва в мене.
47 И ако чуе некой моите думи и не поверва, аз нема да го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
48 Който се отмета от мене и не приима моите думи има кой да го съди: словото което говорих, то ще да го съди в последния ден.
49 Защото аз от себе си не говорих; но Отец който ме проводи, той ми даде заповед какво да река и що да говоря.
50 И знам че неговата заповед е живот вечен. И тъй, това що говоря, както ми е Отец рекъл така говоря.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21