Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Да се не смущава сърцето ви: вервайте в Бога, и в мене вервайте.
2 В дома на Отца моего много жилища има; ако да не бе така аз бих ви казал. Отхождам да ви приготвя место.
3 И когато отида и ви приготвя место, ще дойда пак и ще ви взема при себе си, щото дето съм аз да бъдете и вие.
4 И къде отивам аз вие знаете, и пътя знаете.
5 Казва му Тома: Господи, не знаем къде отхождаш; и как можем да знаем пътя?
6 Казва му Исус: Аз съм пътът, и истината, и животът: никой не отива при Отца тъкмо чрез мене.
7 Ако бихте познавали мене познавали бихте и Отца ми; и от нине познавате го и видехте го.
8 Казва му Филип: Господи, покажи ни Отца, и доста ни е.
9 Казва му Исус: Толкози време съм с вас, и не си ли ме познал, Филипе? Който е видел мене видел е Отца; и как казваш ти: Покажи ни Отца?
10 Не верваш ли че аз съм в Отца, и Отец е в мене? Думите които аз ви говоря, от себе си не ги говоря: но Отец който пребъдва в мене, делата той прави.
11 Вервайте ми че аз съм в Отца, и Отец е в мене: ако ли не, вервайте ми за тия дела.
12 Истина, истина ви казвам: който верва в мене, делата които правя аз и той ще ги прави; и по-големи от тех ще прави, защото аз отхождам при Отца си.
13 И каквото попросите в мое име ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14 Ако попросите нещо в мое име, аз ще го направя.
15 Ако имате любов към мене, упазете моите заповеди.
16 И аз ще умоля Отца, и ще ви даде друг Утешител да пребъде с вас във веки,
17 Духа на истината, когото светът не може да приеме, защото го не види нито го познава; а вие го познавате, защото пребъдва с вас, и във вас ще бъде.
18 Нема да ви оставя сираци: ще дойда при вас.
19 Още малко, и светът вече нема да ме вижда; а вие ме видите. Понеже аз живея, и вие ще живеете.
20 В онзи ден вие ще познаете че аз съм в Отца си, и вие в мене, и аз във вас.
21 Който има моите заповеди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби възлюбен ще бъде от Отца ми; и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему.
22 Казва му Юда (не Искариотски): Господи, що е това дето ще явиш себе си нам а не на света?
23 Отговори Исус и рече му: Който люби мене ще упази моето слово; и Отец ми ще го възлюби, и ще дойдем при него, и ще направим жилище у него.
24 Който не люби мене моите думи не държи; и словото което слушате не е мое, но на Отца който ме е проводил.
25 Това ви изказах докле съм още с вас.
26 А Утешителът, Дух Светий, когото Отец ще ви проводи в мое име, той ще ви научи всичко, и ще ви напомни всичко що съм ви рекъл.
27 Мир ви оставям: моят мир ви давам: аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърдцето ви нито да се устрашава.
28 чухте че аз ви рекох: Отивам си, и ще дойда при вас. Ако ме любехте, възрадвали се бихте за това що рекох: Отхождам при Отца; защото Отец мой е по-голем от мен.
29 И сега ви рекох преди да бъде, че когато се сбъде да повервате.
30 От сега с вас нема много да говоря; защото иде князът на този свет, и той нема нищо в мене.
31 Но за да познае светът че аз любя Отца, и както ми е Отец заповедал, така правя. Станете, да отидем от тука.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21