Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И в първия ден на седмицата Мария Магдалина идва на гроба сутринта рано, като беше още тъмно, и гледа камика дигнат от гроба.
2 Тича тогаз и идва при Симона Петра, и при другия ученик когото обичаше Исус, и казва им: Дигнали Господа от гроба, и не знаем де са го положили.
3 И тъй, Петър и другият ученик излезоха и отхождаха на гроба.
4 И тичаха и двамата наедно; а другият ученик предвари по-скоро Петра, и дойде пръв на гроба;
5 и като надникна, вижда плащаниците сложени: но не влезе.
6 След него дойде и Симон Петър, и влезе в гроба, и виде плащаниците сложени,
7 и кърпата която беше на главата му сложена, не наедно с плащаниците, но особно свита на едно место.
8 Тогаз влезе и другият ученик който дойде по-напред на гроба, и виде и поверва:
9 Защото не беха разумели още писанието че требваше той да възкръсне из мъртвите.
10 И върнаха се пак учениците у тех си.
11 А Мария стоеше до гроба вън и плачеше; и тъй, като плачеше надникна в гроба,
12 и вижда два ангела с бели дрехи седнали, един от къде главата и един от къде нозете, там дето бе лежало телото Исусово.
13 И те й казват: Жено, защо плачеш? Казва им: Защото взели Господа моего, и не зная де са го положили.
14 И това като рече, обърна се назад и вижда Исуса че стои, и не знаеше че е Исус.
15 Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? А тя понеже го имаше че е градинарът казва му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми де си го положил, и аз ще го взема.
16 Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и рече му: Равуни! което се казва, Учителю!
17 Казва й Исус: Не се допирай до мене, защото не съм възлезъл още при Отца си, но иди при братята ми и кажи им: Възлезвам при Отца моего и Отца вашего, и Бога моего и Бога вашего.
18 Идва Мария Магдалина та известява на учениците че виде Господа, и че той й рече това.
19 А вечерта на този ден, първия на седмицата, когато беха и вратата заключени дето учениците беха събрани поради страха от Юдеите, дойде Исус, и застана на сред, и казва им: Мир вам!
20 И това като рече, показва им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците като видеха Господа.
21 И пак им рече Исус: Мир вам: Както ме Отец проводи, и аз провождам вас.
22 И това като рече духна, и казва им: Приимете Духа Святаго.
23 На които простите греховете, простени им са; и на които задържите, задържани са.
24 А Тома, един от дванадесетте, нарицаемий Близнец, не беше с тех, когато дойде Исус.
25 И казваха му другите ученици: Видехме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете му язвите от гвоздеите, и не туря пръста си в язвите на гвоздеите, и не вложа ръката си в ребрата му, нема да повервам.
26 И подир осем дни, пак беха вътре учениците му, и Тома с тех: идва Исус, като беха вратата заключени, и застана на сред и рече: Мир вам!
27 После казва на Тома: Дай си тука пръста и виж ръцете ми; и дай ръката си и тури в ребрата ми, и не бъде неверен, но верен.
28 И отговори Тома и рече му: Господ мой и Бог мой!
29 Казва му Исус: Понеже ме виде, Томо, поверва; Блажени които без да видят поверваха.
30 И още много други чудеса стори Исус пред учениците си, които не са писани в тази книга:
31 А тези са написани за да повервате че Исус е Христос Син Божий, и като вервате да имате живот в неговото име.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21