Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.
2 То в начало бе у Бога.
3 Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана.
4 В него бе живот, и животът бе виделината на человеците.
5 И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.
6 Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан.
7 Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверват всички чрез него.
8 Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината.
9 Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света.
10 В света бе; и светът чрез него стана; и светът го не позна.
11 В своите си дойде, и своите му го не приеха;
12 а които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии, сиреч, на тези които верват в неговото име;
13 които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха.
14 И словото стана плът, и всели се между нас, (и видехме славата негова, слава както на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина.
15 Иоан свидетелствува за него, и извика та казваше: Този е за когото рекох: Който иде след мене преден ми биде, защото от мене по-напред бе.
16 И всинца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат;
17 защото законът чрез Моисея бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде.
18 Никой никога не е видел Бога: единородният Син който е в пазухата на Отца, той го изяви.
19 И това е Иоановото свидетелство, когато проводиха Юдеите от Ерусалим свещеници и Левити да го попитат: Ти кой си?
20 И изповеда, и не се отрече; и изповеда: Не съм аз Христос.
21 И попитаха го: А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: Не.
22 И рекоха му: Кой си? за да дадем ответ на онези които са ни проводили. Що казваш за себе си?
23 Рече: Аз съм "глас на едного който вика в пустинята: Оправете пътят Господен," както рече пророк Исаия.
24 А проводените беха от Фарисеите.
25 И попитаха го и рекоха му: А защо кръщаваш, ако не си Христос нито Илия нито пророкът?
26 Отговори им Иоан и рече: Аз кръщавам с вода; а посред вас стои един когото вие не знаете.
27 Той е който иде след мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата му.
28 Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето беше Иоан и кръщаваше.
29 На утринта гледа Иоан Исуса че иде при него, и казва: Ето Агнеца Божий който взема греховете на света.
30 Този е за когото аз рекох: След мене иде человек, който биде преди мене, защото беше по-напред от мене.
31 И аз го не знаех; но за да се яви на Израиля, за това дойдох аз и кръщавам с вода.
32 И свидетелствува Иоан и рече: Видех Духа който слезваше като гълъб от небето и остана на него.
33 И аз го не знаех; но този който ме проводи да кръщавам с вода, той ми рече: На когото видиш че слезва Духът и остава на него, той е който кръщава с Духа Светаго.
34 И аз видех и свидетелствувам, че този е Син Божий.
35 На утринта пак стоеше Иоан, и двама от учениците негови.
36 И като съгледа Исуса че минува, казва: Ето Агнеца Божий.
37 И чуха го двамата ученици да говори така, и отидоха след Исуса.
38 И като се обърна Исус и ги виде че идат подире му, казва им: Що търсите? А те му рекоха: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) де живееш?
39 Казва им: Елате и вижте. Дойдоха и видеха де живее; и останаха при него през този ден, а часът беше около десет.
40 Единът от тези двамата, които чуха от Иоана за него и го последваха беше Андрей, братът на Симона Петра.
41 Той пръв намерва брата си Симона и казва му: Намерихме Месия, което се тълкува Христос.
42 И заведе го при Исуса. И като погледна Исус на него рече: Ти си Симон син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което се тълкува Петър, камик).
43 На утринта поиска Исус да излезе в Галилея: и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми.
44 А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров.
45 Намерва Филип Натанаила и казва му: За когото писа Моисей в закона и пророците, намерихме Исуса сина Иосифова, който е от Назарет.
46 И рече му Натанаил: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Казва му Филип: Ела и виж.
47 Виде Исус Натанаила че иде към него, и казва за него: Ето истинен Израилянин в когото лукавщина нема:
48 Казва му Натанаил: От де ме познаваш? Отговори Исус и рече му: Преди Филип да те повика видех те като беше под смоковницата.
49 Отговори Натанаил и казва му: Учителю, ти си Син Божий: ти си цар Израилев.
50 Отговори Исус и рече му: Понеже ти рекох: Видех те под смоковницата, верваш ли? По-големи от тия неща ще видиш.
51 И казва му: Истина, истина ви говоря: От нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлезват и слезват над Сина человеческаго.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21