Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Имаше пак некой си человек в Кесария на име Корнилий, стотник от полкът нарицаемия Италийски,
2 благочестив и богобоязлив с всичкия си дом; и раздаваше много милостини на народа, и молеше се Богу непрестанно.
3 Около деветия час на деня той във видение виде ясно ангел Божий който влезе при него и рече му: Корнилие!
4 А той погледна на него, и уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му рече: Твоите молитви и твоите милостини възлезоха на помен пред Бога.
5 И сега проводи человеци в Иопия, и призови Симона който се нарича Петър.
6 Той е гост у некого си Симона усмаря на когото къщата е край морето: той ще ти каже що требва да правиш.
7 И като си отиде ангелът който говореше Корнилию, той повика двамина от слугите си и един благочестив войн от тези които се намерваха всекога при него;
8 и разказа им всичко, и проводи ги в Иопия.
9 А на утринта, когато те пътуваха и наближаваха града, часа къде шест, Петър възлезе на къщата от горе да се помоли.
10 И беше огладнел и искаше да яде; а те още като приготвяха, той дойде в изстъпление,
11 и вижда небето отворено и съсъд като голема плащаница, вързана за четирите края, че слезваше над него и спущаше се към земята.
12 В него имаше всекакви четвероноги земни, и зверове, и гадове, и птици небесни.
13 И дойде му глас: Стани, Петре, заколи и яж.
14 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто.
15 И пак втори път му дойде глас: Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.
16 И това стана три пъти; и пак се вдигна съсъдът на небето.
17 И като се недоумеваше Петър в себе си що знаменуваше това видение което виде, ето, проводените от Корнилия человеци, като беха изпитали Симоновата къща, застанаха на вратата,
18 и повикаха та питаха: Тука ли е гост Симон нарицаемий Петър?
19 И когато още Петър размишляваше за видението, рече му Духът: Ето, трима человеци те търсят;
20 но стани и слез та иди с тех и никак се не съмнявай, защото аз ги съм проводил.
21 И като слезе Петър при человеците проводените до него от Корнилия, рече: Ето, аз съм когото търсите: за коя причина дойдохте?
22 А те рекоха: Корнилий стотник, человек праведен и богобоязлив, и свидетелстуван от всичкия народ Юдейски, прие заповед от Бога чрез един свет ангел да те призове у дома си и да чуе думи от тебе.
23 Тогава ги покани вътре и угости ги. И на утринта Петър излезе с тях; а с него отидоха и някои от братята които бяха в Иопия.
24 И на другият ден влезоха в Кесария; а Корнилий ги очакваше, като бе свикал роднините си и ближните си приятели.
25 И когато влезваше Петър, Корнилия го посрещна, и падна на нозете му и поклони се.
26 А Петър го дигна и рече: Стани; и сам аз съм человек.
27 И като се разговаряше с него, влезе и намери мнозина събрани.
28 И рече им: Вие знаете че не е простено на человек Юдеянин да има сношение или да се сближава с иноплеменник; Бог обаче ми показа да не казвам ни на едного человека мръсен или нечист.
29 За това, и като ме повикахте дойдох без противоречие; и тъй, питам ви за коя причина ме призовахте?
30 И Корнилий рече: Преди четири дена, до този час държах пост, и часа по девет като се молех Богу в къщата си, ето, застана пред мене человек в светло облекло.
31 И казва: Корнилие, послушана биде твоята молитва, и твоите милостини поменаха се пред Бога;
32 и тъй проводи в Иопия, и призови Симона който се нарича Петър: той е гост в дома на Симона усмаря при морето; и той като дойде ще ти говори.
33 И на часа проводих до тебе; и ти добре си сторил че си дошел. Сега прочее ние всинца предстоим пред Бога да чуем все що ти е заповедано от Бога.
34 А Петър отвори уста и рече: Наистина разбирам че Бог не гледа на лице;
35 но във всеки народ онзи който му се бои и действа правда приятен му е.
36 Словото което проводи на синовете Израилеви та им благовествуваше мир чрез Исуса Христа, (той е Господ на всички,)
37 това слово вие знаете, което стана по всичка Юдея като начна от Галилея, след кръщението което проповеда Иоан,
38 как помаза Бог с Дух Свет и със сила Исуса от Назарет, който обхождаше, правеше благодеяния, и изцеляваше всичките насилвани от дявола; защото Бог беше с него.
39 И ние сме свидетели на всичко що стори той в Юдейската земя и в Ерусалим; когото убиха като го повесиха на дърво.
40 Него Бог възкреси в третия ден, и показа го явно,
41 не на всичкия народ, но на нас предопределените от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него наедно, след като възкръсна из мъртвите.
42 И повеле ни да проповедваме на народа, и да засвидетелствуваме че той е определеният от Бога Съдник на живите и мъртвите.
43 Всичките пророци свидетелствуват за него че всеки който поверва в него, чрез неговото име ще приеме прощение на греховете си.
44 И когато още говореше Петър тези думи, слезе Дух Светий на всички които слушаха словото.
45 И смаяха се верните що беха от обрезаните които беха дошли с Петра, че дарът на Светаго Духа се изле и на езичниците;
46 защото ги чуеха да говорят езици, и да величаят Бога.
47 Тогаз отговори Петър: Може ли некой да възбрани водата да се не кръстят и тези които приеха Духа Светаго както и ние?
48 И заповеда да се кръстят в името Господне. Тогаз му се примолиха да преседи неколко дена у тех.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28