Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И чуха апостолите и братята които беха в Юдея че и езичниците приеха словото Божие.
2 И когато възлезе Петър в Ерусалим, препираха се с него тези които беха от обрезаните,
3 и казваха че: При необрезани человеци си влезъл и ял си с тех.
4 А Петър начна и излагаше им наред станалото, и казваше:
5 Аз бех на молитва в градът Иопия; и в изстъпление видех видение: един съсъд като голема плащаница вързана за четирите краища слезваше, и спущаше се от небето, и дойде даже до мене.
6 В него като се вгледвах, разсматрях, и видех, четвероноги земни, и зверове, и гадове, и птици небесни.
7 И чух глас който ми казваше: Петре, стани, заколи и яж.
8 И рекох: Никак, Господи; защото никога не е влезло в устата ми нищо мръсно или нечисто.
9 И отговори ми втори път гласът от небето: Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.
10 И това стана до три пъти, и пак се дръпна всичко на небето.
11 И, ето, на същия час трима человека пристигнаха пред къщата в която бех, проводени от Кесария до мене.
12 И рече ми Духът да ида с тех и никак да се не съмневам; а с мене наедно дойдоха и шестимата тези братя, и влезохме в къщата на человека.
13 И каза ни, как видел ангела в къщата си че застанал и му рекъл: Проводи человеци в Иопия, и призови Симона който се нарича Петър;
14 той ще ти каже думи чрез които ще се спасиш ти и всичкият твой дом.
15 И когато начнах да говоря, Дух Светий слезе на тех както и на нас изпърво.
16 Тогаз смислих речта Господня как казваше: Иоан е кръстил с вода; а вие ще се кръстите Духом Светим.
17 И тъй, понеже даде Бог равен дар и на тех които поверваха в Господа нашего Исуса Христа както и нам, аз кой бех щото да мога да възпра Бога?
18 Това като чуха млъкнаха си, и славеха Бога и казваха: И на езичниците прочее даде Бог покаяние за живот.
19 И тъй, разпръснатите от гонението което стана по смъртта на Стефана преминаха до Финикия и Кипър и Антиохия, и никому другиму не проповедваха словото освен на Юдеите.
20 И от тех имаше некои человеци Кипряни и Киринейци които, като влезоха в Антиохия, говореха на Елинистите, и благовествуваха им Господа Исуса.
21 И ръката Господня беше с тех; и много множество поверваха и обърнаха се към Господа.
22 И чу се думата за тех в ушите на църквата в Ерусалим; и пратиха Варнава да премине до Антиохия.
23 И той като дойде и виде Божията благодат възрадва се, и подканяше всичките да пребъдват в Господа с постоянно сърдце.
24 Понеже той беше человек добър и изпълнен с Дух Свет и с вера; и приложи се към Господа доволно народ.
25 Тогава излезе Варнава до Тарс да търси Савла;
26 и като го намери, доведе го в Антиохия; и като се събираха в църквата цела година научиха доволно народ. И най-първо в Антиохия учениците се наименуваха Христиани.
27 И през тези дни слезоха пророци от Ерусалим в Антиохия.
28 И стана един от тех на име Агав, и назначи Духам че има да бъде голем глад по всичка вселенна, който и стана във времето на Клавдия Кесаря.
29 За това учениците отредиха всеки от тех според състоянието си да проводят помощ на братята които живееха в Юдея;
30 което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савла.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28