Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А некои, които беха слезли от Юдея учеха братята че : Ако се не обрежете по обичаю Моисееву не можете да бъдете спасени.
2 И тъй, като стана много препиране и разискване помежду тех и Павла и Варнава, отредиха да възлезе Павел и Варнава и некои други от тех в Ерусалим до апостолите и презвитерите за този въпрос.
3 И тъй, изпроводени от църквата, те минуваха през Финикия и Самария и разказваха обръщането на езичниците; и причиняваха радост голема на всичките братя.
4 А като дойдоха в Ерусалим, приеха се от църквата и от апостолите и презвитерите, и известиха все що стори Бог чрез тех.
5 Но станаха некои от Фарисейската ерес които беха повервали, и казваха че требва да се обрезват езичниците, и да им се заръча да държат Моисеевия закон.
6 И събраха се апостолите и презвитерите да разгледат това нещо.
7 И след много разискване стана Петър и рече им: Мъже братие, вие знаете как Бог от първите дни избра между нас чрез моите уста да чуят езичниците словото на евангелието и да поверват.
8 И сърдцеведец Бог свидетелствува тем като им даде Духа Светаго както и нам;
9 и не направи никаква разлика между нас и тех като очисти сърцата им с верата.
10 Сега прочее защо изкушавате Бога, да налагате на учениците на шията хомот който нито отците ни нито ние можехме да носим?
11 Но ние верваме че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се спасим както и те.
12 Тогава млъкна всичкото множество, и слушаха Варнава и Павла които разказваха колкото знамения и чудеса стори Бог чрез тех между езичниците.
13 И след техното замълчаване, отговори Яков и рече: Мъже братие, послушате мене:
14 Симеон изясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците да вземе от тех народ за своето име.
15 И с това са съгласни и пророческите словеса, както е писано:
16 "След това ще се върна и ще съградя падналата скиния Давидова, и развалините й ще съградя пак, и ще я изправя;
18 От века са познати Богу всичките негови дела.
19 За това аз садя да не отеготяваме тези от езичниците които се обръщат към Бога;
20 но да им пишем да се вардят от скверните жертви идолски, и от блудство, и от удавенина, и от кръв.
21 Защото Моисей от ветхо време по всичките градове има които да го проповедват: прочита се и всяка събота в съборищата.
22 Тогаз апостолите и презвитерите с всичката църква намериха за добро да изберат от тех си человеци, и да ги проводят в Антиохия с Павла и Варнава; а избраха Юда нарицаемаго Варсава и Сила, мъже отлични между братята;
23 и писаха им по тех така: От апостолите и презвитерите и братята поздравление до тези които са от езичниците братя в Антиохия, Сирия и Киликия.
24 Понеже чухме че некои като излезоха от нас смутиха ви с думи, и развращават душите ви, като ви казват да се обрезвате и да държите закона, а ние не сме им поръчали това;
25 ние като се събрахме единодушно видехме за добро да изберем мъже и да проводим до вас, наедно с любезните нам Варнава и Павла,
26 человеци които са предали душите си за името на Господа нашего Исуса Христа.
27 И така провождаме Юда и Сила да ви възвестят и те устно истото.
28 Защото се виде угодно Светому Духу и нам да ви не налагаме повече никоя тегота освен тези най-нуждните:
29 да се вардите от идолски жертви, и от кръв, и от удавенина, и от блуд; от които като се пазите добре ще сторите: Здрави бъдете.
30 И така те проводени дойдоха в Антиохия, и като събраха множеството на верващите дадоха им писмото.
31 И те като го прочетоха зарадваха се за утешението.
32 А Юда и Сила, като беха и те пророци, с много думи увещаха братята и утвърдиха ги.
33 И от как преседеха там неколко време, оставиха ги братята с миром да се върнат при апостолите.
34 Но Сила виде за добро да поседи още там.
35 А Павел и Варнава се намерваха в Антиохия, и учеха и проповедваха словото Господне, наедно с мнозина други.
36 И след неколко дни рече Павел на Варнава: Да се върнем сега по всичките градове в които сме проповедвали словото Господне, и да нагледаме братята си как са.
37 И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Иоана нарицаем Марка;
38 а Павел не намерваше за добро да вземат със себе си тогоз който се бе отлъчил от тех още от Памфилия и не отиде с тех на делото.
39 И тъй, стана разпра помежду им, така що отлъчиха се един от друг; и Варнава взе Марка та отплува в Кипър;
40 а Павел си избра Сила и тръгна, препоръчен от братята на Божията благодат.
41 И заминуваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28