Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато настана денът на Петдесетницата, всичките беха единодушно събрани на едно.
2 И внезапно стана екот от небето като че идеше силно духане от ветър, и изпълни всичката къща дето седеха.
3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяваха, и седна на всекиго от тех по един.
4 И изпълниха се всички с Духа Светаго, и начнаха да говорят чужди езици които Духът им даваше да говорят.
5 А тогава имаше в Ерусалим да живеят Юдеи, человеци благочестиви от всеки народ що има под небето.
6 И щом се разчу това, събра се народът; и смутиха се; защото всеки един от тех чуеше ги да говорят неговият език.
7 И смаяни всички чудеха се, и думаха си един на друг: Ето, всички тези които говорят не са ли Галилеяни?
8 И как ние ги чуем да говорят всеки по собствения наш език в който сме родени?
9 Партяни и Мидяни и Еламити, и които населяват Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
10 Фригия и Памфилия, Египет и Ливийските страни които са около Киринея, и чужденци от Рим, Юдеи и прозелити,
11 Критяни и Араби, чуем ги да говорят по нашите езици величията Божии.
12 И смаяни всички недоумеваха се, и един на друг си думаха: Какво ли ще е това?
13 А други им се присмиваха и казваха че са пили много сладко вино.
14 А Петър с единадесетте стана, възвиси гласа си, и проговори им: Мъже Юдеяни, и всинца които живеете в Ерусалим, това да знаете, и дайте внимание на моите думи;
15 защото тези не са пияни както вие мислите, понеже е третий час на деня;
16 но това е реченото чрез пророка Иоила:
17 "И ще бъде в последните дни, казва Бог, ще излея от моя Дух на всяка плът; и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви, и юношите ваши видения ще виждат, и старците ваши сънища ще сънуват;
18 и още през ония дни ще излея от Духа моего на рабите мои и на рабините мои, и ще пророчествуват;
19 и ще покажа чудеса на небето горе и знамения долу на земята, кръв и огън и пара и дим:
20 слънцето ще се превърне в тъмнота и луната в кръв преди да дойде великият и пресветлият ден Господен;
21 и ще бъде че всеки който призове името Господне спасен ще бъде."
22 Мъже Израиляни, послушайте тези думи: Исуса Назарянина, мъж доказан вам от Бога със сили, чудеса, и знамения, които Бог направи чрез него по сред вас, както и вие знаете,
23 него, предаден по предопределената воля и предведението Божие, вие като хванахте, чрез ръцете на беззаконници на кръст го приковахте и убихте;
24 когото Бог възкреси като развърза болезните на смъртта, понеже не бе възможно да бъде държан той от нея.
25 Защото Давид казва за него: "Гледах Господа пред себе си винаги; понеже е от десната ми страна, да се не поклатя;
26 за това сърдцето ми се развесели, и зарадва се езикът ми; а още и плътта ми в надежда ще почива;
27 защото нема да оставиш душата ми в ад, нито ще оставиш преподобния си да види изтление:
28 изявил си ми пътищата на живота: с лицето си ще ме изпълниш с веселба."
29 Мъже братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида че умре и погребен бе, и гробът му е у нас до днешния ден.
30 И тъй, понеже беше пророк и знаеше че с клетвата му се закле Бог че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да го постави на престола му,
31 предвиде и говори за възкресението Христово, че не бе оставена душата негова в ад, нито плътта му виде изтление.
32 Тогаз Исуса възкреси Бог, на което ние всинца сме свидетели.
33 И тъй, като се възнесе с Божията десница, и взе от Отца обещанието на Светаго Духа, изле това което сега вие виждате и чуете.
34 Защото Давид не е възлезъл на небеса; но той казва: "Рече Господ Господу моему: Седи от десно ми
35 докле положа враговете твои подножие на нозете ти."
36 И тъй, здраво да знае всичкий дом Израилев че тогоз Исуса когото вие разпехте, Бог е него направил Господ и Помазаник.
37 Това като чуха те, дойде сърдцето им в умиление, и рекоха на Петра и на другите апостоли: Що да сторим, мъже братие?
38 И Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.
39 Защото обещанието е на вас, и на чадата ваши, и на всички далечни, колкото ще призове Господ Бог наш.
40 И с много други речи засвидетелствуваше, и предумваше ги, и казваше: Избавете се от този развращен род.
41 И тъй, тези които приеха с радост словото негово покръстиха се; и приложиха се в този ден до три хиляди души.
42 И пребъдваха непрестанно в поучението апостолско, и в общeнието, и в преломяването на хлеба, и в молитви.
43 И страх обзе всека душа; и много чудеса и знамения биваха чрез апостолите.
44 И всичките верващи беха наедно, и всичко имаха общо;
45 и стоката и имането си продаваха и разподеляха ги на всички, всекиму според нуждата що имаше.
46 И всеки ден пребъдваха единодушно в храма, и преломяваха хлеб от къща в къща, и приимаха храна с радост и простосърдечие,
47 като хвалеха Бога, и беха благоприятни на всичкия народ: а Господ всеки ден прибавяше на църквата спасяемите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28