Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А Петър и Иоан наедно възлезваха в храма във времето на молитвата по деветия час.
2 И имаше некой си человек който бе хром от утробата на майка си, та го все носеха; когото и слагаха всеки ден до вратата на храма които се наричаха Красни, да проси милостиня от онези които влезваха в храма.
3 Той като виде Петра и Иоана когато щеха да влезат в храма, попроси да вземе милостиня.
4 А Петър с Иоана взре се в него и рече: Погледни ни.
5 И той ги гледаше с внимание, с надежда да вземе нещо от тех.
6 И Петър рече: Сребро и злато аз немам; но което имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи.
7 И като го хвана за десната ръка дигна го; и тоз час утвърдиха се плесните и глезните му.
8 И скочи та се изправи и ходеше; и влезе с тех в храма та ходеше и скачаше и славеше Бога.
9 И виде го всичкият народ че ходи и слави Бога.
10 и познаваха го че бе той който седеше за милостиня при красните врата на храма; и останаха в ужас и удивление големо за това което се бе случило нему.
11 И понеже изцеленият хром се не отделяше от Петра и Иоана, всичкият народ смаян стече се при тех в притвора нарицаем Соломонов.
12 А като виде Петър отговори народу: Мъже Израиляни, що се чудите за това? или що се взирате на нас, като че от своя сила или благочестие сме сторили тогози да ходи?
13 Бог Авраамов и Исааков и Яковов, Бог на отците наши, прослави Сина своего Исуса, когото вие предадохте и отрекохте се от него пред Пилата когато той бе решил да го пусне.
14 Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и изпросихте да ви се даде человек убийца;
15 а Началника на Живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите; и ние сме на него свидетели.
16 И чрез верата в неговото име тогози когото гледате и познавате неговото име го укрепи; и тази вера която е чрез него даде му пред всинца ви това съвършено здраве.
17 И сега, братие, знам че вие по неведение сторихте това, както и началниците ваши;
18 а Бог, което предизвести чрез устата на всичките си пророци че ще Христос да пострада, така го извърши.
19 Покайте се и обърнете се, да се заличат греховете ви, та да дойдат времена утешителни от присъствието Господне,
20 и да ви проводи предпроповедания вам Исуса Христа,
21 когото требва да приеме небето до времето в което ще се възстанови всичко що е говорил Бог от века чрез устата на всичките свети свои пророци.
22 Защото Моисей рече на отците: "Господ Бог наш ще въздигне вам от братята ваши пророк като мене: него послушайте във всичко щото ви рече;
23 и всека душа която не послуша тогоз пророка, ще бъде изтребена из народа."
24 Още всичките пророци от Самуила и на сетне, колкото са говорили, предвъзвестиха и тия дни.
25 Вие сте синове на пророците, и на завета който завеща Бог на отците наши, когато рече Аврааму: "И всите племена на земята в твоето семе ще се благословят."
26 Бог като възкреси Сина своего Исуса, до вас най-първо го проводи да ви благослови, и да отвръща всекиго от лукавствата ваши.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28