Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато те говореха народу, дойдоха върх тех свещениците и войводата на храма и Садукеите,
2 които се жалуваха, защото учеха народа и проповедваха чрез Исуса възкресението от мъртвите.
3 И възложиха на тех ръце и туриха ги под стража за утрото, защото беше вече привечер.
4 А мнозина от тези които чуха словото поверваха; и числото на повервалите человеци стигна до пет хиляди.
5 И на утринта събраха се в Ерусалим началниците им и старейшините и книжниците,
6 и първосвещеникът Ана, и Каиафа и Иоан и Александър, и всички що беха от първосвещеническия род.
7 И като ги изправиха на сред питаха ги: С коя сила, или в кое име, сторихте вие това?
8 Тогаз Петър, изпълнен Духом Светим, рече им: Началници народни и старейшини Израилеви,
9 понеже от нас се иска днес ответ за едно благодеяние към человек немощен, чрез какво биде той изцелен;
10 да знаете всинца вие и всичкий народ Израилев че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпехте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав.
11 Той е камикът когото пренебрегнахте вие зидарите, който стана глава на ъгъла.
12 И чрез никого другиго не бива спасение; защото нема под небето друго име да е дадено между человеците чрез което требва да се спасим.
13 А те като гледаха Петровото и Иоановото дързновение, и разумеха че са безкнижни и прости человеци, чудеха се, но познаха ги че са били наедно с Исуса.
14 А като видеха изцеления человек че стои с тех немаха що да рекат на среща.
15 И от как им повелеха да излезат вън от съборището, посъветваха се помежду си
16 и говореха: Що да сторим на тези человеци? защото явно е на всички които живеят в Ерусалим че знаменито чудо стана чрез тех; и не можем да речем че не е станало.
17 Но за да се не разнесе повече в народа, със заплашване да им запретим да не говорят вече в това име на никого человека.
18 И повикаха ги та им заръчаха да не продумат никак, нито да учат в името Исусово.
19 А Петър и Иоан отговориха им и рекоха: Ако е праведно пред Бога да послушаме вас повече, а не Бога, съдете;
20 защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули.
21 А те пак ги заплашиха, и пуснаха ги, понеже не намерваха нищо за което да ги накажат, поради народа; защото всички славеха Бога за това що биде.
22 Защото человекът на когото стана това чудо на изцелението беше повече от четиридесет годни.
23 И щом ги пуснаха, дойдоха при своите си та известиха това що им рекоха първосвещениците и старейшините.
24 А те като чуха възвисиха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, ти си Бог който си направил небето и земята и морето и всичко що е в тех,
25 който си рекъл чрез устата на Давида раба своего: "Защо се разфучаха езичниците, и народите преговарят суетни неща?
26 Предстанаха царете земни, и князовете се събраха на куп, против Господа и против Помазаника негов."
27 Защото наистина се събраха против светия твой отрок Исуса, когото си помазал, Ирод и Пилат Понтийски, с езичниците и народа Израилев,
28 да сторят това което твоята ръка и твоята воля е предопределила да бъде.
29 И нине, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на твоите раби да говорят твоето слово с всяко дързновение,
30 ти като простираш ръката си на изцеление, да стават знамения и чудеса чрез името на Светаго отрока твоего Исуса.
31 И като се помолиха, потресе се местото дето беха събрани; и изпълниха се всички Духом Светим, и проповедваха словото Божие с дързновение.
32 А множеството които беха повервали имаше едно сърдце и една душа; и ни един не казваше за нещо от имането си че е негово; но всичко имаха общо.
33 И апостолите със сила голема отдаваха свидетелството за възкресението на Господа Исуса; и голема благодат бе над всички тех.
34 И никой от тех не беше в лишение, защото всички които беха стопани на ниви или на къщи продаваха ги, и носеха цената на продаденото,
35 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се всекиму според колкото му требваше.
36 Така Иосий наречения от апостолите Варнава (което се тълкува, Син Утешения,) Левит, родом Киприянин,
37 който имаше своя земя, продаде я, и донесе парите, и сложи ги пред нозете на апостолите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28