Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато те говореха народу, дойдоха върх тех свещениците и войводата на храма и Садукеите,
2 които се жалуваха, защото учеха народа и проповедваха чрез Исуса възкресението от мъртвите.
3 И възложиха на тех ръце и туриха ги под стража за утрото, защото беше вече привечер.
4 А мнозина от тези които чуха словото поверваха; и числото на повервалите человеци стигна до пет хиляди.
5 И на утринта събраха се в Ерусалим началниците им и старейшините и книжниците,
6 и първосвещеникът Ана, и Каиафа и Иоан и Александър, и всички що беха от първосвещеническия род.
7 И като ги изправиха на сред питаха ги: С коя сила, или в кое име, сторихте вие това?
8 Тогаз Петър, изпълнен Духом Светим, рече им: Началници народни и старейшини Израилеви,
9 понеже от нас се иска днес ответ за едно благодеяние към человек немощен, чрез какво биде той изцелен;
10 да знаете всинца вие и всичкий народ Израилев че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпехте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав.
12 И чрез никого другиго не бива спасение; защото нема под небето друго име да е дадено между человеците чрез което требва да се спасим.
13 А те като гледаха Петровото и Иоановото дързновение, и разумеха че са безкнижни и прости человеци, чудеха се, но познаха ги че са били наедно с Исуса.
14 А като видеха изцеления человек че стои с тех немаха що да рекат на среща.
15 И от как им повелеха да излезат вън от съборището, посъветваха се помежду си
16 и говореха: Що да сторим на тези человеци? защото явно е на всички които живеят в Ерусалим че знаменито чудо стана чрез тех; и не можем да речем че не е станало.
17 Но за да се не разнесе повече в народа, със заплашване да им запретим да не говорят вече в това име на никого человека.
18 И повикаха ги та им заръчаха да не продумат никак, нито да учат в името Исусово.
19 А Петър и Иоан отговориха им и рекоха: Ако е праведно пред Бога да послушаме вас повече, а не Бога, съдете;
20 защото ние не можем да не говорим това що сме видели и чули.
21 А те пак ги заплашиха, и пуснаха ги, понеже не намерваха нищо за което да ги накажат, поради народа; защото всички славеха Бога за това що биде.
22 Защото человекът на когото стана това чудо на изцелението беше повече от четиридесет годни.
23 И щом ги пуснаха, дойдоха при своите си та известиха това що им рекоха първосвещениците и старейшините.
24 А те като чуха възвисиха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, ти си Бог който си направил небето и земята и морето и всичко що е в тех,
25 който си рекъл чрез устата на Давида раба своего: "Защо се разфучаха езичниците, и народите преговарят суетни неща?
27 Защото наистина се събраха против светия твой отрок Исуса, когото си помазал, Ирод и Пилат Понтийски, с езичниците и народа Израилев,
28 да сторят това което твоята ръка и твоята воля е предопределила да бъде.
29 И нине, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на твоите раби да говорят твоето слово с всяко дързновение,
30 ти като простираш ръката си на изцеление, да стават знамения и чудеса чрез името на Светаго отрока твоего Исуса.
31 И като се помолиха, потресе се местото дето беха събрани; и изпълниха се всички Духом Светим, и проповедваха словото Божие с дързновение.
32 А множеството които беха повервали имаше едно сърдце и една душа; и ни един не казваше за нещо от имането си че е негово; но всичко имаха общо.
33 И апостолите със сила голема отдаваха свидетелството за възкресението на Господа Исуса; и голема благодат бе над всички тех.
34 И никой от тех не беше в лишение, защото всички които беха стопани на ниви или на къщи продаваха ги, и носеха цената на продаденото,
35 и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се всекиму според колкото му требваше.
36 Така Иосий наречения от апостолите Варнава (което се тълкува, Син Утешения,) Левит, родом Киприянин,
37 който имаше своя земя, продаде я, и донесе парите, и сложи ги пред нозете на апостолите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28