Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А некой си человек на име Анания, със жена си Сапфира, продаде стяжание,
2 и утаи от цената, със знанието и на жена си; и донесе една част и сложи я пред нозете на апостолите.
3 А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърдцето ти, да излъжеш Духа Светаго и да утаиш от цената на нивата?
4 Като стоеше непродадена, не беше ли твоя? и като се продаде, не беше ли в твоя власт? Защо тури това нещо в сърдцето си? Не си рекъл лъжа на человеци, но на Бога.
5 И като слушаше Анания тези думи падна и издъхна; и страх голем обзе всички които чуеха това.
6 И станаха по-младите, обвиха го, и изнесоха та го погребаха.
7 И като се минаха около три часа, влезе и жена му без да знае това що беше сe случило.
8 И Петър й отговори: Кажи ми, за толкоз ли продадохте нивата? И тя рече: Ей, за толкоз.
9 А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Духа Господен? Ето на вратата нозете на тези що погребаха мъжа ти, и тебе ще изнесат.
10 И падна на часа до нозете му и издъхна; а като влезоха момците намериха я мъртва, и изнесоха я та я погребаха при мъжа й.
11 И голем страх обзе всичката църква и всички които чуеха това.
12 И пак много знамения и чудеса биваха в народа чрез ръцете на апостолите; (и всички единодушно беха в притвора Соломонов.
13 А от другите никой не смееше да се прилепява при тех; народът обаче ги имаше на почест.
14 И прилагаха се повече верващи в Господа, множество мъже и жени;)
15 така щото изнасяха болните по улиците и слагаха ги на постелки и на одрове, да би поне сенката Петрова в минуването му да осени некого от тех.
16 Събираха се още в Ерусалим и множество от околните градове та носеха болни и страдащи от нечисти духове; и всички получаваха изцеление.
17 Тогаз стана първосвещеникът, и всички които беха с него, що принадлежеха на Садукейската ерес, изпълнени със завист,
18 и туриха ръце на апостолите и затвориха ги в общата тъмница.
19 Но ангел Господен през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече:
20 Идете и застанете в храма та говорете на народа всичките думи на този живот.
21 Те като чуха това на съвнуване влезоха в храма и поучаваха. А когато дойде първосвещеникът и които беха с него, свикаха събора и всичкото старейшинство на синовете Израилеви, и проводиха в тъмницата да доведат апостолите.
22 Но слугите като отидоха не ги намериха в тъмницата; и върнаха се та известиха
23 и рекоха: Тъмницата намерихме заключена твърде здраво, и стражарите стоеха вън пред вратата; и като отворихме не намерихме никого вътре.
24 И като чуха тези думи свещеникът и войводата на храма и първосвещениците, в недоумение беха за тех какво ще бъде това.
25 И дойде некой си та им извести и каза: Ето тези человеци които турихте в тъмницата стоят в храма и поучават народа.
26 Тогаз отиде войводата със слугите и доведе ги, не на сила; защото се боеха от народа да ги не убият с камене.
27 И като ги доведоха поставиха ги пред събора; и попита ги първосвещеникът,
28 и рече: Не ви ли заръчахме и запретихме да не поучавате в това име? И, ето, напълнихте Ерусалим с вашето поучение, и искате да докарате върх нас кръвта на тогоз человека.
29 И отговори Петър и апостолите и рекоха: Подобава да се покоряваме повече Богу, нежели на человеците.
30 Бог на отците наши възкреси Исуса, когото вие убихте като го повесихте на дърво.
31 Него Бог с десницата си въздигна за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля, и прощение на греховете.
32 И в тези неща свидетели нему сме ние и Дух Светий когото Бог даде на онези които го слушат.
33 А те като чуха това късаха се от яд, и наговаряха се да ги убият.
34 Но Фарисей некой си на име Гамалиил, законоучител, когото всичкий народ почиташе, стана в съборището и заповеда да извадят вън апостолите за малко време;
35 и рече им: Мъже Израиляни, помислете си добре, какво ще направите върх тези человеци.
36 Защото преди тез дни повдигна се Тевда и казваше за себе си да е голем некой си, при когото се прилепиха до четиристотин души на чет; който биде убит, и всички които му се покоряваха разидоха се и изчезнаха.
37 След него се повдигна Юда Галилеянинът във времето на написването, и отвлече подире си доста народ; и той загина, и всички които се поведоха след него разпръснаха се.
38 И сега ви казвам, оттеглете се от тези человеци и оставете ги; защото това намерение или това дело, ако би да е от человеци, ще се развали;
39 Ако ли е от Бога, не можете го развали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници.
40 И послушаха го; и повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в името Исусово, и тъй ги пуснаха.
41 А те си отиваха от събора радостни, защото се сподобиха да претърпят безчестие за неговото име.
42 И всеки ден не преставаха от да учат и да благовествуват за Исуса Христа и в храма и по къщите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28