Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А Савел, като дишаше още устрашаване и убийство върх учениците Господни, отиде при първосвещеника,
2 и поиска от него писма до съборищата в Дамаск, че ако би да намери некои от този път, мъже и жени, да ги докара вързани в Ерусалим.
3 И на отиване когато наближаваше Дамаск внезапно блесна около него светлина от небето.
4 И като падна той на земята, чу глас който му говореше: Савле, Савле, защо ме гониш?
5 А той рече: Кой си ти, Господи? И Господ му рече: Аз съм Исус когото ти гониш: не ти е лесно да риташ срещу остен.
6 А той разтреперан и смаян рече: Господи, що искаш да сторя? И Господ му рече: Стани и влез в града, и ще ти се каже що требва да правиш.
7 А мъжете които го придружаваха, като чуеха гласа а не виждаха никого, стоеха като вцепени.
8 И стана Савел от земята, и с отворени очи не виждаше никого; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск.
9 И три дни мина без да види, и не яде нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и рече му Господ във видение: Анание. А той рече: Ето ме, Господи.
11 И Господ му рече: Стани та иди на улицата която се казва Права, и попитай в дома на Юда за некого си на име Савел, Тарсянин; защото, ето, се моли;
12 и виде във видение едного человека на име Анания че влезе и тури ръка на него за да прогледа.
13 И отговори Анания: Господи, чух от мнозина за тогоз человека колко злини е сторил на твоите светии в Ерусалим.
14 И тука има власт от пръвосвещенниците да върже всички които призовават твоето име.
15 А Господ му рече: Иди, защото съсъд избран ми е той да носи моето име пред народи и царе, и пред синовете Израилеви;
16 защото аз ще му покажа все що има да пострада за името ми.
17 И отиде Анания и влезе в къщата; и като възложи ръце на него рече: Савле брате, Господ Исус който ти се яви на пътя по който ти идеше проводи ме за да прогледаш и да се изпълниш с Духа Светаго.
18 И тоз час паднаха от очите му като люспи, и тутакси прогледа; и стана та се кръсти;
19 а като похапна доби сила. И преседе Савел неколко дни с учениците в Дамаск.
20 И от тоз час проповедваше по съборищата Христа че той е Синът Божий.
21 И всички които го чуеха дивеха се и казваха: Не е ли този който погубваше в Ерусалим тези които призоваваха това име, и тука за това бе дошел да ги закара вързани при първосвещениците.
22 А Савел се укрепяваше повече, и надпираше Юдеите които живееха в Дамаск като доказваше че този е Христос.
23 И когато се минаха неколко дни, наговориха се Юдеите да го убият;
24 И това техно наговаряне стана известно на Савла; и вардеха портите дене и ноще за да го убият.
25 Но учениците го взеха през нощ и го спуснаха през стената с кошче.
26 И като дойде Савел в Ерусалим стараеше се да се придружи с учениците; но всички се боеха от него, понеже не верваха че е ученик.
27 А Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как е видел Господа в пътя, и че му е говорил, и как в Дамаск е проповедвал с дързновение в името Исусово.
28 И вхождаше и изхождаше с тех в Ерусалим, и дързновено проповедваше в името на Господа Исуса.
29 И говореше и препираше се с Елинистите; а те гледаха да го убият.
30 Това като разумеха братята заведоха го в Кесария и отпратиха го в Тарс.
31 И тогаз по всичка Юдея и Галилея и Самария църквите имаха мир и назидаваха се, и, като ходеха в страх Господен и с утешението на Светаго Духа, умножаваха се.
32 И стана, когато Петър обхождаше всичките, да слезе и до светиите които живееха в Лида.
33 И намери там некого человека на име Еней който беше разслабен, и от осем години все лежеше на постелка.
34 И рече му Петър: Енее, изцелява те Исус Христос; стани и постели си сам си. И тоз час стана.
35 И видеха го всички които живееха в Лида и в Сарон, които се обърнаха към Господа.
36 А в Иопия имаше некоя ученица на име Тавита, (което изтълкувано ще рече, Сърна:) тя бе изпълнена с добри дела и с милостини които правеше.
37 И случи се през тез дни тя да се поболи и да умре; и като я окъпаха туриха я в горница.
38 И понеже Лида беше близу до Иопия, учениците като чуха че Петър е там проводиха до него двама человеци, и молеха го да се не облени да дойде до тех.
39 И стана Петър и отиде с тех; и щом дойде, изведоха го в горницата; и представиха се пред него всичките вдовици та плачеха, и показваха му ризи и дрехи които им правеше Сърна когато бе с тех.
40 А Петър изпрати на вън всичките, и коленичи та се помоли, и се обърна към телото и рече: Тавито, стани. А тя отвори очите си, и като виде Петра седна.
41 А той й подаде ръка и я изправи; повика после светиите и вдовиците и представи я пред тех жива.
42 И това стана известно по всичка Иопия; и мнозина поверваха в Господ.
43 А Петър преседе доволно време в Иопия у некого си Симона усмаря.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28