Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Яков 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Елате сега, вие богати, плачете и ридайте зарад бедствията които идат над вас.
2 Богатството ви изгни, и дрехите ви молци ги изядоха.
3 Златото ви и среброто ви поръждаве, и ръждата им ще бъде в свидетелство върх вас, и ще пояде плътта ви както огън. Събирахте съкровища за последните дни:
4 ето, заплатата на работниците които са жънали нивята ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влезоха в ушите на Господа Саваота.
5 Веселихте се на земята и разпусно живехте, огоихте сърдцата си като в ден на заклание:
6 осъдихте, убихте праведнаго: не ви се противи.
7 И тъй братие, имайте дълготърпение до пришествието Господне. Ето, земледелецът очаква многоценния плод от земята, и търпи за него много време докле получи дъжд, и ранния и късния.
8 Имайте търпение и вие, укрепете си сърдцата; защото пришествието Господне наближи.
9 Не въздишайте един на другиго, братие, да не бъдете осъдени: ето, Съдията стои пред вратата.
10 Братие мои, вземете пример на злостраданието и на дълготърпението пророците които говориха в името Господне.
11 Ето, ублажаваме търпеливите: чули сте търпението Иовово, и видели сте сетнината от Господа, че е многомилостив Господ и благоутробен.
12 А преди всичко, братие мои, не се кълнете нито с небето нито със земята, нито с друга некоя клетва, но да ви бъде което е ей, ей; и което е не, не; да не подпаднете под осъждение.
13 Злострада ли некой от вас? да се моли Богу; весел ли е некой? псалми да пее;
14 болен ли е некой от вас? да призове презвитерите църковни, и да сторят молба над него и да помажат с масло в името Господне:
15 и молбата която е с вера ще избави страдащия, и Господ ще го привдигне, и грехове ако да е сторил, ще му се простят.
16 Изповедвайте един на други прегрешенията си, и молете се един за друг да изцелеете. Голема сила има усърдната молба на праведния.
17 Илия бе человек подобострастен нам, и помоли се с усърдие да не вали дъжд; и не вале дъжд на земята три години и шест месеца;
18 и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произрасти плодът си.
19 Братие, ако заблуди от помежду ви некой от истината, и го обърне некой,
20 Да знае че който е обърнал грешния от заблуждението на пътя му ще спаси душа от смърт, и ще покрие множество грехове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5