Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 И тъй отхвърлете всека злоба, и всека лъст и лицемерие и завист, и всеко одумване.
2 Пожелайте като новородени младенци чистото словесно млеко, с него да порастете,
3 понеже вкусихте "че Господ е благ."
4 При когото идвайте като при камик жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.
5 И вие като живи камене зидете се на дом духовен, на свещенство свето, да принесете жертви духовни благоприятни Богу чрез Исуса Христа.
6 За това е и писано в писанието: "Ето полагам във Сион камик краеъгълен, избран, драгоценен, и който верва в него, нема да се посрами."
7 На вас прочее които вервате е драгоценен; а на тези които се противят "камикът когото пренебрегнаха зидарите, той биде глава на ъгъл",
8 и "камик на препъване, и камик на съблазън", - които се препъват и на словото са противни, на което беха и определени.
9 Вие обаче сте род избран, царско свещенство, народ свет, люде които Бог придоби за да възвестите добродетелите на тогова който ви призва от тъмнината в чудната своя светлина;
10 вие които некога си не бехте народ, а сега народ Божий, некога си непомилвани, а сега помилвани.
11 Възлюбени, моля ви се, като пришелци и чужденци на света да се отдалечавате от плътските похоти, които воюват против душата;
12 да имате добро поведението си между езичниците, та дето ви одумват като злодейци, от добрите ви дела, като ги видят, да прославят Бога в денят на посещението.
13 И тъй, на всеко человеческо началство бъдете покорни заради Господа; или на царя, като що има най-висока власт;
14 или на управителите, като на проводени от него за наказание на злодейците, и за похвала на добротворците.
15 Защото така е волята Божия, като правите добро да затуляте устата на невежеството на безумните человеци;
16 като свободни, и не като че имате свободата покривало на злото, но като раби Божии.
17 Всичките почитайте, братството обичайте, бойте се Богу, царят почитайте.
18 Слуги, покорявайте се на господарите с всеки страх, не току на добрите и на кротките, но и на строптивите;
19 защото това е богоугодно, ако некой заради съвестта към Бога претърпева оскърбения като страда неправедно.
20 Защото каква похвала е ако търпите биене когато съгрешавате? Но ако търпите кога струвате добро и страдате, това е угодно пред Бога.
21 Защото на това сте и звани; понеже и Христос пострада за вас, и остави пример вам, да последвате по неговите стъпки;
22 който грех не е сторил, нито се намери лъст в устата му;
23 който, укоряван, укорение не отвръщаше, като страдаше не заплашваше, но предаваше себе си на тогоз който съди праведно;
24 който сам понесе на телото си греховете наши на дървото, за да бадем мъртви към греховете и живи към правдата; на когото с раната вие изцелехте.
25 Защото бехте както овци изгубени, но сега се върнахте при Пастиря и Надзирателя на душите ви.
Цариградски превод
1  2  3  4  5