Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Петрово 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Ето, възлюблени, пиша ви това второ послание, в които две послания възбуждам чрез напомнюване чистия ваш смисъл,
2 да помните предизговорените от светите пророци думи, и заповедта от нас апостолите на Господа и Спаса.
3 Най-първо знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели които ще ходят по своите си похоти,
4 и ще казват: Де е обещанието на идването му? защото, от как са се бащите ни поминали, всичкото си така стои от началото на създанието.
5 Защото самоволно не разумеват това, че небесата от край си и земята която е от вън водата и във водата стои със словото Божие станаха:
6 чрез които тогавашният свет погина потопен от водата.
7 А днешните небеса и земята с истото слово са вардени, да се пазят за огънят до деня на съдбата и на погинването на нечестивите человеци.
8 Още едно и това да не забравяте, възлюблени, че пред Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
9 Господ не забавя обещанието си както що сметат некои това бавене, но търпи ни за много време; понеже не иска да погинат некои, но всички да дойдат на покаяние.
10 А денът Господен ще дойде като крадец ноще, в който небесата ще прейдат с бучение, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят.
11 И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви требва да сте вие в света обхода и в благочестие,
12 като чакате и бързате за идването на Божия ден, в който небесата възпламенявани ще се развалят, и стихиите разгорявани ще се стопят!
13 А според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя в които живее правда.
14 За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром;
15 и дълготърпението на Господа нашего имайте за спасение; както и възлюбленият наш брат Павел ви писа според дадената нему мъдрост,
16 както и във всичките си послания кога говори в тех за тези работи; в които има некои неща мачноразумителни, които неучените и неутвърдените изкривяват, както и другите писания, за своята си погибел.
17 И тъй, вие, възлюблени, като сте предизвестени за това, пазете се да се не увлечете със заблуждението на беззаконните, и отпаднете от утвърждението си;
18 Но растете в благодатта и в познанието на Господа нашего и Спаса Исуса Христа. Нему слава да бъде и нине и в ден вечний. Амин.
Цариградски превод
1  2  3