Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 5 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди
3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.
5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?
6 Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;
7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.
9 Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.
10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.
11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му.
12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.
13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].
14 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
16 Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.
17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.
18 Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.
19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.
21 Дечица, пазете себе си от идоли.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5