Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 В онова време рече ми Господ: Издялай си две каменни плочи като първите, и възлез при мене на гората, и направи си дървен ковчег.
2 И аз ще напиша на плочите думите които бяха на първите плочи които строши ти; и да ги туриш в ковчега.
3 И направих ковчег от дърво ситим, и издялах две каменни плочи, като първите, и възлязох на гората с двете плочи в ръцете си.
4 И написа той на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди които говори вам Господ на гората, изсред огъня, в деня на събранието; и даде ги Господ мене.
5 И обърнах се и слязох от гората, и турих плочите в ковчега който направих; за да бъдат там както ми заповяда Господ.
6 И дигнаха се Израилевите синове от Вирот-Венеякан в Мосера. Там умря Аарон, там се и погребе; и свещенствува Елеазар син му вместо него.
7 От там се дигнаха в Гадгад, и от Гадгад в Иотвата, земя на водни реки.
8 В онова време отдели Господ Левийното племе да носи ковчега на завета Господен, да стои пред Господа за да му слугува, и да благославя в името му до днес.
9 За това, нямат Левитите дял или наследие между братята си: Господ е тяхното наследие, както Господ Бог твой им се обеща.
10 И аз стоях на гората, както по-напред, четиридесет дни и четиридесет нощи; и послуша ме Господ и тоз път, и не рачи Господ да те погуби.
11 И рече ми Господ: Стани, предиди пред тези люде, за да влязат и наследят земята за която се клех на отците им да я дам на тях.
12 И сега, Израилю, що иска Господ Бог твой от тебе, ако не да се боиш от Господа Бога твоего, да ходиш по всичките му пътища, и да го обичаш, и да служиш на Господа Бога твоего с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
13 да пазиш заповедите на Господа, и повеленията му които аз ти заповядвам днес за доброто ти?
14 Ето, небето, и небето на небесата, земята, и всичкото що е на нея е на Господа Бога твоего.
15 Но само отците ти предпочете Господ, и ги възлюби; и избра вас семето им по тях от всичките люде, както видите днес.
16 Обрежете прочее краекожието на сърдцето си, и не бивайте вече жестоковийни.
17 Защото Иеова Бог ваш е Бог на боговете, и Господ на господарите, Бог великий, крепкий, и страшний, който не гледа на лице, и не приима дар;
18 който прави съд на сирачето и на вдовицата, и обича чужденеца, комуто дава храна и облекло.
19 Обичайте прочее чужденеца; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.
20 От Господа Бога твоего да се боиш, нему да служиш, и при него да бъдеш прилепен, и в името му да се кълнеш.
21 Той е хвала твоя, и Той е Бог твой който е направил за тебе тия големи и и страшни дела които видяха очите ти.
22 Със седемдесет души слязоха отците ти в Египет; а сега Господ Бог твой направи те многочислен като звездите на небето.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34