Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 В онова време рече ми Господ: Издялай си две каменни плочи като първите, и възлез при мене на гората, и направи си дървен ковчег.
2 И аз ще напиша на плочите думите които бяха на първите плочи които строши ти; и да ги туриш в ковчега.
3 И направих ковчег от дърво ситим, и издялах две каменни плочи, като първите, и възлязох на гората с двете плочи в ръцете си.
4 И написа той на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди които говори вам Господ на гората, изсред огъня, в деня на събранието; и даде ги Господ мене.
5 И обърнах се и слязох от гората, и турих плочите в ковчега който направих; за да бъдат там както ми заповяда Господ.
6 И дигнаха се Израилевите синове от Вирот-Венеякан в Мосера. Там умря Аарон, там се и погребе; и свещенствува Елеазар син му вместо него.
7 От там се дигнаха в Гадгад, и от Гадгад в Иотвата, земя на водни реки.
8 В онова време отдели Господ Левийното племе да носи ковчега на завета Господен, да стои пред Господа за да му слугува, и да благославя в името му до днес.
9 За това, нямат Левитите дял или наследие между братята си: Господ е тяхното наследие, както Господ Бог твой им се обеща.
10 И аз стоях на гората, както по-напред, четиридесет дни и четиридесет нощи; и послуша ме Господ и тоз път, и не рачи Господ да те погуби.
11 И рече ми Господ: Стани, предиди пред тези люде, за да влязат и наследят земята за която се клех на отците им да я дам на тях.
12 И сега, Израилю, що иска Господ Бог твой от тебе, ако не да се боиш от Господа Бога твоего, да ходиш по всичките му пътища, и да го обичаш, и да служиш на Господа Бога твоего с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
13 да пазиш заповедите на Господа, и повеленията му които аз ти заповядвам днес за доброто ти?
14 Ето, небето, и небето на небесата, земята, и всичкото що е на нея е на Господа Бога твоего.
15 Но само отците ти предпочете Господ, и ги възлюби; и избра вас семето им по тях от всичките люде, както видите днес.
16 Обрежете прочее краекожието на сърдцето си, и не бивайте вече жестоковийни.
17 Защото Иеова Бог ваш е Бог на боговете, и Господ на господарите, Бог великий, крепкий, и страшний, който не гледа на лице, и не приима дар;
18 който прави съд на сирачето и на вдовицата, и обича чужденеца, комуто дава храна и облекло.
19 Обичайте прочее чужденеца; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.
20 От Господа Бога твоего да се боиш, нему да служиш, и при него да бъдеш прилепен, и в името му да се кълнеш.
21 Той е хвала твоя, и Той е Бог твой който е направил за тебе тия големи и и страшни дела които видяха очите ти.
22 Със седемдесет души слязоха отците ти в Египет; а сега Господ Бог твой направи те многочислен като звездите на небето.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34