Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Да не принесеш Господу Богу твоему говедо или овца което има порок или какъв годе недостатък; понеже то е гнусота Господу Богу твоему.
2 Ако се намери всред вас, в някой от градовете ти които Господ Бог твой ти дава, мъж или жена който стори зло пред Господа Бога твоего, и престъпи завета му,
3 и отиде и послужи на други богове и им се поклони, на слънцето, или на луната, или на какво годе от небесното войнство, нещо което не съм заповядал,
4 и ти се извести и чуеш, и добре изпиташ, и, ето, е истина, известно е това, сторила се е такава мерзост в Израил,
5 тогаз да изведеш вън при вратата си мъжа или жената които са сторили това зло: мъжа или жената да ги убиете с камене, и да умрат.
6 чрез устата на двама или на трима свидетели да се умъртвява който е за смърт: чрез устата само на един свидетел да не се умъртвява.
7 Ръцете на свидетелите да бъдат първи на него за да го умъртвят, и после ръцете на всичките люде: така ще отмахнеш злото отсред си.
8 Ако ти се случи някоя работа много мъчна за тебе да я отсъдиш между кръв и кръв, между съд и съд, и между биене и биене, препирателни работи вътре в селенията ти, тогаз да станеш и да възлезеш на мястото което избере Господ Бог твой,
9 и да идеш при свещениците Левитите, и при съдията който ще бъде в ония дни, и да попиташ; и ще ти кажат решението на съда.
10 И да направиш според думата която ти кажат от онова място което избере Господ; и да внимаеш да сториш по всичко както те научат.
11 И по изречението на закона както те научат, и по съда който ти рекат, да направиш; да се не уклоняваш от думата която ти кажат надясно или наляво.
12 А человекът който постъпи дързостливо, и не послуша свещеника който предстои да служи там пред Господа Бога твоего, или на съдията, този человек да умре; и да отмахнеш злото от Израиля.
13 И всичките люде като чуят ще се убоят, и не ще бъдат вече дързостливи.
14 Като влезеш в земята която ти дава Господ Бог твой, и я наследиш, и се населиш в нея, и речеш: Ще си поставя цар както всичките народи които са около мене,
15 тогаз да си поставиш цар когото избере Господ Бог твой: не можеш да поставиш над себе си чужд человек който не ти е брат.
16 Но да не трупа много коне за себе си, нито да върне людете в Египет за умножение на коне; защото Господ ви рече: Да се не върнете вече през онзи път.
17 Нито да взема много жени за себе си, за да не отстъпи сърдцето му; нито да трупа твърде много сребро и злато за себе си.
18 И когато седне на царския си престол, да препише в една книга за себе си препис на тоя закон, от онази която е пред свещениците Левитите.
19 И той да бъде при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа Бога своего, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления, и да ги върши;
20 за да се не превъзнесе сърдцето му над братята му, и да се не уклонява от заповедта надясно или наляво; за да бъде многолетен на царството си, той и чадата му, всред Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34