Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И възлезе Мойсей от Моавовите полета на гората Нево, на върха Фасга, който е срещу Иерихон. И показа му Господ всичката Галаадска земя дори до Дан,
2 и всичката Нефталимова земя, и земята Ефремова и Манасийна, и всичката Юдина земя дори до последното море,
3 и полуден, и околносттта на дола на Иерихон, град на финици, дори до Сигор.
4 И рече му Господ: Тая е земята за която се клех на Авраама, на Исаака, и на Якова и рекох: На семето ти ще я дам: аз те направих да я видиш с очите си; но там няма да минеш.
5 И умря там Мойсей рабът Господен, в Моавовата земя, според думата Господня.
6 И погребе го в дола в Моавовата земя срещу Вет-Фегор; и никой не знае гроба му дори до днес.
7 И Мойсей беше на сто и двадесет години когато умря: очите му не запряха, и силата му не намаля.
8 И плакаха Израилевите синове за Мойсея в Моавовите полета тридесет дни; и свършиха се дните на плача и жаленето за Мойсея.
9 И Исус синът Навиев беше пълен с дух на мъдрост, защото Мойсей беше възложил ръцете си на него; и слушаха го Израилевите синове, и правеха както заповяда Господ Мойсею.
10 И не се въздигна вече в Израил пророк като Мойсея, когото позна Господ лице с лице
11 във всичките знамения и чудеса които Господ го прати да направи в Египетската земя на Фараона, и на всичките му слуги, и на всичката му земя,
12 и във всичката крепка ръка, и във всичките големи и удивителни дела които направи Мойсей пред очите на всичкия Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34