Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И повика Мойсей всичкия Израил и рече им: Слушай, Израилю, повеленията и съдовете които аз казвам в ушите ви днес, за да ги научите и да внимаете да ги вършите.
2 Господ Бог ваш направи завет с нас в Хорив.
3 Тоя завет не направи Господ с отците ни, но с нас, които всички сме тук днес живи.
4 Лице с лице говори Господ с вас на гората изсред огъня,
5 (а аз стоех между Господа и вас в онова време за да ви известя думата Господня; защото се убояхте от огъня, и не възлязохте на гората,) и говореше: -
6 Аз съм Иеова Бог твой който те изведох из Египетската земя, из дома на рабството.
7 Да нямаш други богове освен мене.
8 Не си направи кумир, нито подобие на нещо което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водите под земята:
9 да не им се поклониш нито да им послужиш; защото Аз Господ Бог твой съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на отците върху чадата до третия и четвъртия род на онези които ме ненавиждат,
10 и който правя милост на тисящи родове на онези които ме любят и съхраняват моите заповеди.
11 Не вземай името на Господа Бога твоего напраздно; защото Господ няма да оправдае оногоз който взема напраздно името му.
12 Пази съботния ден да го освещаваш както ти заповяда Господ Бог твой.
13 Шест дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела;
14 а седмият ден е събота на Господа Бога твоего: да не направиш в него никое дело, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой от скотовете ти, ни чужденецът ти който е отвътре вратата ти, за да си почине слугата ти и слугинята ти както ти.
15 И помни че ти беше раб в Египетската земя, и Господ Бог твой те изведе от там с крепка ръка и прострена мишца; за това Господ Бог твой ти заповяда да пазиш съботния ден.
17 Не убивай.
18 И не прелюбодействувай.
19 И не кради.
20 И не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.
22 Тия думи говори Господ на всичкото събрание ваше на гората, изсред огъня, облака, и мрака, с глас велик, и друго не притури; и написа ги на две каменни плочи, и даде ги на мене.
23 И като чухте гласа изсред тъмнината, (и гората гореше с огън), тогаз вие дойдохте при мене, всичките началници на племената ви, и старейшините ваши,
24 и думахте: Ето, Господ Бог наш показа нам славата си и величината си, и чухме гласа му изсред огъня: тоя ден видяхме че Бог говори с человека, и той остава жив.
25 А сега, защо да умираме? Понеже този голям огън ще ни пояде: ако чуем ние още еднъж гласа на Господа Бога нашего ще умрем.
26 Защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог говорещ изсред огъня, както ние, и е останал жив?
27 Пристъпи ти и слушай всичко каквото ще рече Господ Бог наш; и ти ни казвай все що ти говори Господ Бог наш, и ние ще слушаме и ще правим.
28 И чу Господ гласа на думите ви когато ми говорихте; и рече ми Господ: чух гласа на думите на тия люде които ти говориха: добре рекоха всичко що говориха.
29 Дано би било у тях таково сърдце за да ми се боят и да пазят всякога всичките ми заповеди, за да благоденствуват вечно, те и чадата им.
30 Иди, речи им: Върнете се в шатрите си.
31 А ти остани тук с мене, и ще ти кажа всичките заповеди, и повеления, и съдове на които ще ги научиш да ги правят в земята която им аз давам за наследие.
32 Да внимаете да правите така както ви заповяда Господ Бог ваш: да не свръщате ни надясно ни наляво.
33 Да ходите по всичките пътища които Господ Бог ваш заповяда вам, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята която ще наследите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34