Търсене в Библията онлайн
 
3 Йоаново 1 глава
×
1 
1 От Презвитера до любезния Гаий, когото любя;
1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.
2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.
3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
4 По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.
4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци;
5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
6 които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;
6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
7 защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.
7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.
8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.
9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.
10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
11 Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.
11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
12 За Димитрия се свидетелствува добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.
12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
13 Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;
13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
14 а надявам се скоро да те видя, и ще се разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.
14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Превод от 1940 г
King James Version
1