Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Братие, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израиля е техното спасение.
2 Защото свидетелствувам за тех че имат ревност за Бога, но не по право разумение.
3 Понеже Божията правда като не разумеват и своята си правда като искат да възстановят, не се покориха на Божията правда.
4 Понеже Христос е свършването на закона за оправдание на всекого който верва.
5 Защото Моисей пише за правдата която е от закона, и казва: "человек който прави тези заповеди чрез тех ще живее."
6 А правдата която е от вера казва така: "Да не речеш в сърдцето си: Кой ще възлезе на небето?" сиреч, да низведе Христа;
7 или: "Кой ще слезе в бездната?" сиреч, да възведе Христа от мъртвите.
8 Но що казва писанието? "Словото е близу до тебе, в устата ти, и в сърдцето ти;" сиреч, словото на верата което проповедваме,
9 че: Ако изповедаш с устата си Господа Исуса, и поверваш в сърдцето си че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш.
10 Защото със сърдце верва некой за оправдание, и с уста бива изповедване за спасение.
11 Защото казва писанието: "Всеки който верва в него нема да се посрами."
12 Понеже нема разлика между Юдеина и езичника; защото сам той е Господ на всички, богат към всички които го призовават.
13 Защото: "Всеки който призове името Господне ще се спаси."
14 Как прочее ще призоват тогози в когото не са повервали? И как ще поверват в тогози за когото не са чули? И как ще чуят без проповедник?
15 И как ще проповедат ако се не проводят? както е писано: "Колко са прекрасни нозете на тези които благовествуват мир, на тези които благовествуват доброто!"
16 Но всички не беха послушни на благовествуването; защото Исая казва: "Господи, кой поверва на онова което е чул от нас?"
17 И тъй, верата е от слушане, а слушането от словото Божие.
18 Но казвам: Те не са ли чули? Наистина чули са: "По всичката земя се разнесе гласът им, и в краищата на вселенната речите им."
19 И пак казвам: Израил не разуме ли? Най напред Моисей казва: "Аз ще ви раздразня на ревнование с тези които не са народ, ще ви разяря с несмислен народ."
20 А Исаия дръзнува и казва: "Намериха ме тези които не ме търсеха: явен бидох на тези които не питаха за мене;"
21 а за Израиля казва: "Цел ден простирах ръцете си към народ който се не покорява и противоречи."
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16