Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Всеки человек да се покорява на властите що са над него; защото нема власт която да не е от Бога; и колкото власти има на света всичките са от Бога отредени.
2 Тъй щото, който се противи на властта противи се на Божията наредба; и които се противят ще вземат осъждение на себе си.
3 Защото владетелите не са страх за добрите работи, но за злите. Искаш ли да се не боиш от властта? прави доброто и ще имаш похвала от нея;
4 понеже владетелът е Божий слуга на тебе за добро. Ако ли правиш зло, да се боиш; защото не носи напраздно сабята, понеже Божий слуга е, отмъстител да извършва гнева против тогози който прави злото.
5 За това, нуждно е да се покорявате, не тъкмо поради гнева, но и зарад съвестта.
6 Понеже за това и дан плащате, защото са Божии служители които постоянно с това се занимават.
7 И тъй, отдавайте на всички кому каквото сте длъжни: комуто сте дан длъжни, данта; комуто бир, бирта, комуто страх, страха, комуто почест, почестта.
8 Не оставайте никому длъжни в нищо освен да имате любов един на другиго; защото който люби другиго изпълнява закона;
10 Любовта не прави зло ближнему; следователно любовта е изпълнение на закона.
11 И то като знаем времето; защото часът вече настана да се събудим от сън, защото е по-близу нам спасението сега отколкото когато повервахме.
12 Нощта премина, а денът наближи; и тъй, нека отхвърлим работите на тъмнината, и да се облечем с оръжието на виделината.
13 Както в ден да ходим благопристойно; не по кощунства и пиянства, не по курварство и похотливост, не по крамоли и зависти;
14 но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за плътта в похотите й.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16