Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Ние силните длъжни сме да носим слабостите на безсилните, и да не угодяваме на себе си.
2 Но всеки от нас да угодява на ближния си в доброто за назидание.
3 Понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано: "Укоренията на онези които те укоряват нападнаха върх мене."
4 Защото всичко що е от по-напред писано, за поучение нам е преднаписано, та чрез търпението и утешението на писанието да имаме надежда.
5 А Бог на търпението и на утешението дано ви даде единомислие помежду ви по Христа Исуса,
6 да славите единодушно с едни уста Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа.
7 За това, приимайте се един друг, както и Христос ни прие за слава Божия.
8 И казвам че Исус Христос стана служител на обрезването заради истината Божия за да утвърди обещанията към отците;
9 а езичниците да прославят Бога за неговата милост, както е писано: "За това ще те прославя между езичниците, и на името твое ще възпея."
10 И пак казва: "Възвеселете се, езичници, с народа негов."
11 И пак: "Хвалете Господа, вси езичници, и славословете го, вси народи."
12 И пак Исая говори: "Ще бъде корен Иесеев," и "който ще възстане да владее над езичниците; на него ще се надеят езичниците."
13 А Бог на надеждата дано ви изпълни с всека радост и мир във верването, тъй щото чрез силата на Светаго Духа да се преумножава надеждата ви.
14 И сам аз, братие мои, уверен съм за вас че и вие сте пълни с благост, изпълнени с всеко знание, и можете един друг да се наставлявате.
15 Но, братие, писах ви неколко по-дързновено като да ви напомня, заради дадената ми от Бога благодат,
16 да бъда служител Исус Христов в езичниците; и да върша свещенодействието на благовествуването Божие, за да бъде приношението на езичниците благоприятно, освещено Духом Светим.
17 И тъй, за това което се относя към Бога мога да се похваля в Христа Исуса;
18 защото не бих дръзнал да река нещо такова което не е извършил Христос чрез мене за покорение на езичниците във верата, словом и делом,
19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Духа Божия, така що от Ерусалим и наоколо даже до Илирик изпълних с проповедта на Христовото евангелие.
20 И така постарах се да проповедам евангелието, не там дето беше известно името Христово, за да не зида на чуждо основание;
21 но, както е писано: "Онези на които не се е възвестило за него ще видят; и онези които не са чули ще разумеят."
22 Това ме е и възпирало много пъти та не съм дошел при вас.
23 Но сега като немам вече место по тези страни, и от много години насам като желая да дойда при вас,
24 на отхождание в Испания ще дойда при вас; защото се надея на минуване да ви видя, и вие да ме изпроводите до там след като ви се наситя колкогоде.
25 А сега отхождам в Ерусалим да послужа на светиите.
26 Защото благоволиха Македония и Ахаия да сторят некоя помощ на бедните между светиите в Ерусалим.
27 Благоволиха наистина, и длъжни им са; защото ако езичниците станаха участници тем във духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.
28 И тъй, като извърша това, и като им превруча този плод, ще мина през вашите места за Испания.
29 И знам че кога дойда при вас ще дойда с изобилно благословение от Христовото благовествуване.
30 А при това моля ви се, братие, за Господа нашего Исуса Христа, и за любовта на Духа, да се потрудите с мене заедно в молитвите си към Бога за мене,
31 да се избавя от противниците на верата в Юдея, и да бъде благоприятна на светиите моята в Ерусалим услуга,
32 и да дойда радостен с волята Божия до вас, и да си почина с вас.
33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16