Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И тъй, какво е преимуществото на Юдеина? или каква полза има от обрезването?
2 Много от всека страна, а най-първо защото на Юдеите се въвери словото Божие.
3 Понеже ако некои не поверваха, що има от това? Да ли ще техното неверство да унищожи Божията вера?
4 Да не бъде! но Бог нека е истинен, а всеки человек лъжлив; според както е писано: "За да се оправдаеш в думите си и да победиш когато се съдиш."
5 Ако ли нашата неправда показва Божията правда, що има да речем? Да ли е Бог несправедлив когато наноси гнев? (По человечески говоря.)
6 Да не бъде! понеже как ще съди Бог света?
7 Защото, ако с моята лъжа стане повече явна истината Божия за негова слава, то защо вече аз да се осъждам като грешник?
8 И, (както ни хулят, и както говорят некои че ние тъй казваме,) защо да не правим злото за да дойде доброто? На таквиз осъждението е праведно.
9 А що от това? надминуваме ли в нещо езичниците? Никак; защото предизобличихме и Юдеите и езичниците че всички са под грех;
10 както е писано: "Нема праведен ни един:
11 нема който да разумева: нема който да търси Бога.
12 Всички се уклониха, купно непотребни станаха: нема който да прави добро, нема ни един."
13 "Гърлото им е гроб отворен: с езиците си лъстеха:" "Под устните им е яд аспидов:"
14 на които "устата са пълни с клетви и горести: "
15 "Нозете им са бързи да пролеят кръв: "
16 "Запустение и окаянство в пътищата им;
17 и път мирен не са познали: "
18 "Нема страх Божий пред очите им. "
19 И знаем че което говори законът, говори на онези които са под закона; за да се затулят всеки уста, и да бъде цел свет повинен пред Бога.
20 Защото ни една плът нема да се оправдае пред него от делата на закона; понеже чрез закона бива само познаването на греха.
21 А сега и без закона се яви правдата Божия за която свидетелствуват законът и пророците,
22 сиреч, правдата Божия чрез верата в Исуса Христа за всички и на всички които верват; защото нема разлика.
23 Понеже всички съгрешиха и лишени са от славата Божия;
24 а оправдават се даром с неговата благодат чрез изкупването което е в Христа Исуса,
25 когото Бог предложи умилостивение чрез верата в кръвта му, да покаже правдата си за опрощаване на сторените из напред грехове чрез дълготърпението Божие;
26 да покаже правдата си в настоещето време, за да е той праведен и да оправдава тогози който верва в Исуса.
27 И тъй, де остава похвалата? Изключена е. чрез кой закон? чрез закона на делата ли? Не; но чрез закона на верата.
28 И тъй, ние заключаваме че человек се оправдава чрез верата без делата на закона.
29 Или Бог е Бог само на Юдеите, а не и на езичниците? Наистина и на езичниците е.
30 Понеже един е Бог който ще оправдае обрезването от верата, и необрезването чрез верата.
31 И тъй, с верата закон ли разваляме? Да не бъде! но закон утвърдяваме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16