Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Римляни 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Или не знаете, братие, (защото говоря на тези които знаят закона,) че законът владее над человека до колкото време живее?
2 Защото мъжатица жена чрез закона е привързана на мъжа доде е жив; ако ли умре мъжът остава свободна от мъжевия закон.
3 И тъй, ако би при животът на мъжа си да отиде за друг мъж, блудница става; но ако умре мъж й, свободна е от закона, да не е блудница ако отиде за друг мъж.
4 И тъй, братие мои, колкото за закона и вие умрехте чрез телото Христово, за да се съчетаете с другиго, който е възкръснал от мъртвите, да принесем плод Богу.
5 Защото когато бехме в плътта, страстите на греховете които се показваха чрез закона действуваха в нашите удове за да принесем плод на смъртта.
6 Сега обаче, като умрехме към оногози който ни държеше, освободихме се от закона; за да работим Богу по новия дух, а не по ветхата буква.
7 И тъй,що има да речем? Законът ли е грех? Да не бъде! Но не познах греха освен чрез закона; защото и пожеланието не бих познал за грех, ако не би казвал законът: "Не пожелавай."
8 Но понеже грехът взе повод чрез заповедта, произведе в мене всеко пожелание; защото без закона грехът е мъртъв;
9 и аз живеех некога си без закона; но когато дойде заповедта, оживе грехът, а пак аз умрех;
10 И заповедта която се даде за живот, тя ми се намери за смърт.
11 Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, прелъсти ме и умъртви ме чрез нея.
12 Тъй щото законът е свет, и заповедта света и праведна и добра.
13 И тъй, доброто ли стана смърт на мене? Да не бъде! но грехът, да се яви грех, който ми причинява смърт чрез доброто, тъй щото чрез заповедта грехът да бъде много по-греховен.
14 Защото знаем че законът е духовен; а пак аз съм плътен, продаден под греха.
15 Защото не познавам онова което правя; понеже не правя това което искам; но онова което мразя, него правя.
16 Ако ли правя това което не ща, съгласен съм със закона че е добър.
17 А сега вече това не го правя аз, но грехът който живее в мене.
18 Защото знам че в мене (сиреч в плътта ми) не живее добро; понеже желание за доброто имам, но да правя доброто, това не намервам.
19 Защото не правя доброто което искам; но злото което не ща, него правя.
20 А кога правя аз това което не ща, то вече го не правя аз, но грехът който живее в мене.
21 И тъй, намервам този закон, че кога аз искам да правя доброто, злото е готово при мене.
22 Защото според вътрешният человек съуслаждавам се в закона Божий;
23 но в удовете си виждам друг закон който воюва против закона на ума ми, и поробва ме на греховния закон който е в удовете ми.
24 Окаянен аз человек! кой ще ме избави от това тело на смъртта?
25 Благодаря Бога чрез Исуса Христа Господа нашего. И тъй, сам аз с ума си слугувам на Божият закон; а с плътта на греховния закон.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16