Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Павел, призван с волята Божия апостол Исус Христов, и брат Состен,
2 на църквата Божия която е в Коринт, на освещените в Христа Исуса, на призваните светии, наедно с всичките които призовават на всеко место името на Исуса Христа Господа нашего, който е и техен и наш:
3 Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
4 Благодаря Богу моему винаги за вас за Божията благодат дадената вам чрез Исуса Христа,
5 че се обогатихте чрез Него във всичко, във всеко слово и всеко знание,
6 както се утвърди във вас свидетелството Христово;
7 така щото вие не оставате назад в никое дарование, като чакате откровението на Господа нашего Исуса Христа;
8 който ще и до край да ви утвърди да бъдете неповинни в деня на Господа нашего Исуса Христа.
9 Верен е Бог, чрез когото се призовахте в съобщение на Сина му Исуса Христа Господа нашего.
10 Моля ви се, братие, за името на Господа нашего Исуса Христа, всинца едно да говорите, и да нема раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
11 Защото от домашните Хлоини ми явиха за вас, братие мои, че помежду ви имало разпри;
12 и това го казвам защото всеки от вас дума: Аз съм Павлов; А аз Аполосов; А аз Кифов; А пък аз Христов.
13 Да ли Христос се е разделил? Павел ли се разпе за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
14 Благодаря Богу че не съм кръстил никого от вас освен Криспа и Гаия,
15 да не би рекъл некой че съм кръстил в мое име.
16 Кръстих още и Стефаниновия дом: освен тези не зная да ли съм кръстил другиго некого.
17 Защото не ме е проводил Христос да кръщавам, но да проповедвам евангелието; не с премъдрост в словото, да се не осуети кръстът Христов.
18 Защото словото за кръста на тези които погинват е безумство, а за нас които се спасяваме е сила Божия.
19 Понеже е писано: "Ще погубя мъдростта на мъдрите, и разума на разумните ще отхвърля."
20 Де мъдрият? де книжният? де изкусният разисквател на този век? Не обърна ли Бог в безумство мъдростта на този свет?
21 Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумството на проповедта да спаси верващите.
22 Понеже Юдеите искат знамения, а Елините търсят мъдрост;
23 а ние проповедваме Христа разпет, за Юдеите съблазън, а за Елините безумство;
24 на самите обаче призвани, и Юдеи и Елини, Христа Божия сила и Божия премъдрост.
25 Защото Божието безумно е по-мъдро от человеците, и Божието немощно е по-крепко от человеците.
26 Понеже, братие, вижте вашето призвание, че измежду вас нема по плът мнозина мъдри, нито мнозина силни, нито мнозина благородни;
27 но Бог избра безумните на света, да посрами мъдрите, избра пак Бог немощните на света да посрами силните;
28 още и худородните на света и унищожените избра Бог, и тези които не са нищо, за да съсипе които са нещо;
29 да се не похвали пред него ни една плът.
30 А вие сте от него в Христа Исуса, който стана за нас от Бога мъдрост, и правда, и освещение, и изкупуване;
31 тъй щото според както е писано: "Който се хвали, с Господа да се хвали."
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16