Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Още, братие, уведомявам ви евангелието което ви проповедах, което и приехте, в което и стоите,
2 чрез което се и спасявате ако държите според както ви съм благовестил, освен ако не сте напраздно повервали.
3 Защото ви предадох най-първо онова което и приех, сиреч, че Христос умре за греховете ни според писаният;
4 и погребен бе, и възкръсна в третия ден според писанията;
5 и яви се на Кифа, после на дванадесетте.
6 След това се яви на повече от петстотин братя изведнъж, от които повечето и до сега са живи, а некои и починаха.
7 После се яви Якову, после на всичките апостоли;
8 а най-после от всички яви се и на мене като на некой изверг.
9 Защото аз съм най-малкият от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, защото гониха църквата Божия.
10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и неговата на мене благодат не бе праздна, но трудих се повече от всички тех; не аз обаче, но Божията благодат която е с мене.
11 И тъй, или аз или те, така проповедваме, и така сте повервали.
12 А когато се проповедва Христос че е възкръснал от мъртвите, как казват некои от помежду ви че нема възкресение на мъртвите?
13 Ако нема възкресение на мъртвите, то нито Христос е възкръснал;
14 и ако Христос не е възкръснал, то праздна е нашата проповед, праздна и вашата вера.
15 Намерваме се още и лъжесвидетели на Бога; защото свидетелствувахме за Бога че е възкръсил Христа; когото не е възкръсил ако е тъй че мъртвите не възкръсват.
16 Защото ако мъртвите не възкръсват, не е нито Христос възкръснал;
17 ако ли Христос не е възкръснал, суетна е верата ви; още сте в греховете си.
18 То и тези които са починали в Христа погинали са.
19 Ако само в този живот се надеем на Христа, то сме най окаяни от всичките человеци.
20 А нине Христос възкръсна от мъртвите, и стана начатък на починалите.
21 Понеже както чрез человека смъртта дойде, така чрез человека и възкресението на мъртвите.
22 Защото както чрез Адама всички умират, така чрез Христа всички ще оживеят.
23 Но всеки на реда си; Христос начатък, после които са Христови в пришествието негово;
24 Напокон ще бъде скончанието когато предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всеко началство и всека власт и сила;
25 защото требва да царува докле положи всичките врагове под нозете си.
26 Най-последен враг който се унищожава е смъртта.
28 а когато се покори нему всичко, тогаз и сам си Синът ще се покори на тогози който е покорил нему всичкото, за да бъде Бог все във все.
29 Понеже какво ще сторят тия които се кръщават заради мъртвите ако никак мъртвите не възкръсват? защо ли се и кръщават зарад мъртвите?
30 Защо ли и ние всеки час бедствуваме?
31 Всеки ден умирам, тако ми похвалата за вас която имам в Христа Исуса Господа нашего.
33 Не се лъстете: "Злите съобщества развалят добрите нрави."
34 Свестете се според както е праведно, и не съгрешавайте; защото некои от вас Бога не знаят. Това за ваш срам го казвам.
35 Но ще рече некой: Как ще възкръснат мъртвите? и с какво тело ще дойдат?
36 Безумне, това което ти сееш ако не умре не се съживява.
37 И това което сееш, не посеваш телото което ще изникне, но голо зърно каквото се случи, пшенично или друго некое;
38 а Бог му дава тело каквото си ще, и на всеко семе своето му тело.
39 Всека плът не е еднаква плът; но друга плът е на человеците, а друга плът на скотовете, друга пък на рибите, друга на птиците.
40 Има и телеса небесни и телеса земни; друга е обаче славата на небесните, а друга на земните.
41 Друга е славата на слънцето, и друга славата на луната, и друга славата на звездите; защото звезда от звезда различа според славата.
42 Така и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление;
43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;
44 сее се тело естествено, възкръсва тело духовно. Има тело естествено, има и тело духовно.
45 Така е и писано: Първият человек Адам "стана душа жива," а последният Адам е дух животворещ.
46 Но не първом духовното, но естественото, и после духовното.
47 Първият человек е от земята пръстен: вторият человек, Господ от небето.
48 Какъвто е пръстният таквизи са и пръстните, и какъвто небесният таквизи и небесните.
49 И както се облекохме в образа на пръстния ще се облечем и в образа на небесния.
50 И това ви казвам, братие, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие; нито тлението наследва нетлението.
51 Ето, една тайна ви казвам: Всинца нема да умрем, но всинца ще се изменим,
52 в една минута, в мъгновение на око, с последната тръба; защото ще затръби; и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим.
53 Защото требва това тленното да се облече с нетление, и смъртното това да се облече с безсмъртие.
56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;
57 но благодарение Богу който ни дава победата чрез Господа нашего Исуса Христа.
58 И тъй, възлюблени мои братие, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всекога в делото Господне, понеже знаете че трудът ви не ще да бъде празден в Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16