Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Още, братие, уведомявам ви евангелието което ви проповедах, което и приехте, в което и стоите,
2 чрез което се и спасявате ако държите според както ви съм благовестил, освен ако не сте напраздно повервали.
3 Защото ви предадох най-първо онова което и приех, сиреч, че Христос умре за греховете ни според писаният;
4 и погребен бе, и възкръсна в третия ден според писанията;
5 и яви се на Кифа, после на дванадесетте.
6 След това се яви на повече от петстотин братя изведнъж, от които повечето и до сега са живи, а некои и починаха.
7 После се яви Якову, после на всичките апостоли;
8 а най-после от всички яви се и на мене като на некой изверг.
9 Защото аз съм най-малкият от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, защото гониха църквата Божия.
10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и неговата на мене благодат не бе праздна, но трудих се повече от всички тех; не аз обаче, но Божията благодат която е с мене.
11 И тъй, или аз или те, така проповедваме, и така сте повервали.
12 А когато се проповедва Христос че е възкръснал от мъртвите, как казват некои от помежду ви че нема възкресение на мъртвите?
13 Ако нема възкресение на мъртвите, то нито Христос е възкръснал;
14 и ако Христос не е възкръснал, то праздна е нашата проповед, праздна и вашата вера.
15 Намерваме се още и лъжесвидетели на Бога; защото свидетелствувахме за Бога че е възкръсил Христа; когото не е възкръсил ако е тъй че мъртвите не възкръсват.
16 Защото ако мъртвите не възкръсват, не е нито Христос възкръснал;
17 ако ли Христос не е възкръснал, суетна е верата ви; още сте в греховете си.
18 То и тези които са починали в Христа погинали са.
19 Ако само в този живот се надеем на Христа, то сме най окаяни от всичките человеци.
20 А нине Христос възкръсна от мъртвите, и стана начатък на починалите.
21 Понеже както чрез человека смъртта дойде, така чрез человека и възкресението на мъртвите.
22 Защото както чрез Адама всички умират, така чрез Христа всички ще оживеят.
23 Но всеки на реда си; Христос начатък, после които са Христови в пришествието негово;
24 Напокон ще бъде скончанието когато предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всеко началство и всека власт и сила;
25 защото требва да царува докле положи всичките врагове под нозете си.
26 Най-последен враг който се унищожава е смъртта.
27 Защото "всичко покори под нозете му;" а когато говори че всичко е покорено, явно е че освен тогози който е покорил нему всичкото;
28 а когато се покори нему всичко, тогаз и сам си Синът ще се покори на тогози който е покорил нему всичкото, за да бъде Бог все във все.
29 Понеже какво ще сторят тия които се кръщават заради мъртвите ако никак мъртвите не възкръсват? защо ли се и кръщават зарад мъртвите?
30 Защо ли и ние всеки час бедствуваме?
31 Всеки ден умирам, тако ми похвалата за вас която имам в Христа Исуса Господа нашего.
32 Ако по человечески се борих аз със зверове в Ефес, каква полза имам ако мъртвите не възкръснуват? "Да ядем и да пием, защото утре ще умрем."
33 Не се лъстете: "Злите съобщества развалят добрите нрави."
34 Свестете се според както е праведно, и не съгрешавайте; защото некои от вас Бога не знаят. Това за ваш срам го казвам.
35 Но ще рече некой: Как ще възкръснат мъртвите? и с какво тело ще дойдат?
36 Безумне, това което ти сееш ако не умре не се съживява.
37 И това което сееш, не посеваш телото което ще изникне, но голо зърно каквото се случи, пшенично или друго некое;
38 а Бог му дава тело каквото си ще, и на всеко семе своето му тело.
39 Всека плът не е еднаква плът; но друга плът е на человеците, а друга плът на скотовете, друга пък на рибите, друга на птиците.
40 Има и телеса небесни и телеса земни; друга е обаче славата на небесните, а друга на земните.
41 Друга е славата на слънцето, и друга славата на луната, и друга славата на звездите; защото звезда от звезда различа според славата.
42 Така и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление;
43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;
44 сее се тело естествено, възкръсва тело духовно. Има тело естествено, има и тело духовно.
45 Така е и писано: Първият человек Адам "стана душа жива," а последният Адам е дух животворещ.
46 Но не първом духовното, но естественото, и после духовното.
47 Първият человек е от земята пръстен: вторият человек, Господ от небето.
48 Какъвто е пръстният таквизи са и пръстните, и какъвто небесният таквизи и небесните.
49 И както се облекохме в образа на пръстния ще се облечем и в образа на небесния.
50 И това ви казвам, братие, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие; нито тлението наследва нетлението.
51 Ето, една тайна ви казвам: Всинца нема да умрем, но всинца ще се изменим,
52 в една минута, в мъгновение на око, с последната тръба; защото ще затръби; и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим.
53 Защото требва това тленното да се облече с нетление, и смъртното това да се облече с безсмъртие.
54 А когато тленното това се облече с нетление, и смъртното това се облече с безсмъртие, тогаз ще се сбъде словото което е писано: "Погълната биде смъртта с победа."
55 Де ти, смърте, жилото? де ти, аде, победата?
56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;
57 но благодарение Богу който ни дава победата чрез Господа нашего Исуса Христа.
58 И тъй, възлюблени мои братие, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всекога в делото Господне, понеже знаете че трудът ви не ще да бъде празден в Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16