Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И аз, братие, не могох да ви говоря като на духовни, но като на плътски, и като на младенци в Христа.
2 С млеко ви нахраних, и не с ястие; защото не можахте още да го приемете, а и сега още не можете;
3 Понеже сте още плътски; защото, докле има помежду вас завист, разпря и разногласие, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по человечески?
4 Защото кога един казва: Аз съм Павлов; а друг: Аз съм Аполосов; не сте ли плътски?
5 Кой е прочее Павел, и кой е Аполос? Не са ли служители чрез които повервахте, и то както е Господ всекому дал?
6 Аз насадих, Аполос напои; но Бог възрасти.
7 Тъй щото, нито който сади е нещо, нито който пои, но Бог който възрастява,
8 А който сади и който пои едно са, и всеки според своя си труд ще приеме своята си заплата.
9 Защото ние сме съработници на Бога; а вие сте нива Божия, Божие здание.
10 Аз, според дадената ми от Бога благодат, като изкусен домозидател основание положих; а друг на него зиде. Но всеки да гледа как зиде на него.
11 Защото никой не може да положи друго основание освен положеното, което е Исус Христос.
12 И на това основание отгоре ако зиде некой злато, сребро, драгоценни камене, дърве, сено, слама,
13 всекиму работата ще стане явна; защото денят ще я покаже, понеже с огън се открива; и огънът ще изпита всекиму каква е работата.
14 На когото работата която е зидал устои, той ще вземе заплата.
15 А на когото работата изгори, ще се отщети; а сам той ще се избави, но тъй като из огън.
16 Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?
17 Ако развали некой Божия храм, него ще Бог да развали, защото храмът Божий е свет, който храм сте вие.
18 Никой да се не лъже; ако некой отпомежду ви мисли че е мъдър на този свет, да стане безумен, за да бъде мъдър.
19 Защото мъдростта на този свет е безумие пред Бога; понеже е писано: "Улавя мъдрите в пронирството им;"
20 и пак: "Господ знае помишленията на мъдрите че са суетни."
21 И тъй, никой да се не хвали с человеците; защото всичко е ваше;
22 Павел ли, или Аполос, или Кифа, или свет, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещото; всичко е ваше;
23 и вие Христови, а Христос Божий.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16