Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 За това що ми писахте, добре е да се не прикоснува человек до жена.
2 Но по причина на блудодеянията нека има всеки своя си жена, и всека жена да има своя си мъж.
3 Мъжът да отдава на жената длъжното ней благоразположение: подобно и жената на мъжът.
4 Жената не владее на своето си тело, но мъжът: така и мъжът не владее на своето си тело, но жената.
5 Не оставайте лишени един от друг, освен ако е нещо по съгласие за време за да се упражнявате в пост и молитва; и пак се схождайте наедно, да ви не изкушава Сатана поради вашето невъздържане.
6 И това го казвам по дозволение, а не по повеление.
7 Защото искам всичките человеци да са каквото съм аз; но всеки има особена дарба от Бога, един така, а друг инак.
8 А на неженените и на вдовиците казвам: Добро е за тех ако останат както и аз.
9 Но ако не могат да се въздържат, нека се оженят; защото по-добре е да се оженят а не да се разжегват.
10 А на оженените заръчвам, не аз, но Господ: Жена от мъжа си да се не разлъча.
11 Но ако се и разлъчи, да остане неженена, или да се примири с мъжа си. И мъж да не напуща жена си.
12 А на другите аз казвам, не Господ: Ако некой брат има жена неверница, и тя съизволява да живее с него, да я не напуща.
13 И жена която има мъж неверник, и той съизволява да живее с нея, да го не напуща.
14 Защото неверникът мъж освещен бива поради жената, и неверницата жена освещена бива поради мъжа; понеже инак чадата ви щеха да бъдат нечисти, но сега са свети.
15 Ако ли неверникът се отлъчи, да се отлъчи: в таквиз неща не е порабощен братът или сестрата. Но Бог ни призова на мир.
16 Защото що знаеш , жено, да ли не ще спасиш ти мъжа? или що знаеш, мъжу, да ли не ще спасиш ти жената?
17 Но всеки както му е Бог отделил, и всеки както го е Господ призовал, така да ходи; и така заповедвам по всичките църкви.
18 Обрезан ли е призован некой във верата, да не крие обрезването. Необрезан ли е некой призован, да се не обрезва.
19 Обрезването е нищо и необрезването нищо; но всичко е в пазенето на Божиите заповеди.
20 Всеки да си остава в това звание в което е призван.
21 Раб ли се призован? Да те не е грижа; но ако можеш още да станеш свободен по-добре употреби това.
22 Защото който е раб призован в Господа, свободник Господен е; така и който е свободен призван, раб е Христов.
23 Със скъпа цена сте купени: не бивайте роби на человеци.
24 В каквото звание е некой призован, братие, в него всеки да си остава пред Бога.
25 Колкото за девиците немам заповед от Господа; но като помилван от Господа да съм верен, мнение давам.
26 И тъй, за настоещата нужда мисля да е добро това, сиреч, че е добре человеку така да бъде.
27 Вързан ли си с жена? Не търси развързване. Отвързан ли си от жена? Не търси жена.
28 Но ако се и ожениш не съгрешаваш, и девица ако се ожени не съгрешава; но таквизи които са ще имат скръб по плът; а пак аз ви съжалявам.
29 Това само казвам, братие, че останалото време е кратко; за това, и тези които имат жени да са като че немат;
30 и които плачат, като че не плачат; и които се радват, като че се не радват; и които купуват, като че нищо не добиват;
31 и които имат сношение с този свет, като че не са предани нему; защото на този свет образът прехожда.
32 А аз искам ви да сте безгрижни. Неженений се грижи за това което е Господне, как да угоди Господу;
33 а женений се грижи за това което е световно, как да угоди на жената.
34 Между жена и девица има разлика: неженената се грижи за това което е Господне, за да бъде света и телом и духом; а оженената се грижи за това което е световно, как да угоди на мъжа.
35 И това го казвам за собствената ваша полза; не да ви наложа примка, но за благообразие и постоянно пребъдване в служенето Господне без развлечение на ума.
36 Ако ли мисли некой че прави неприлично за девицата си, ако да й е минало време, и требва така да бъде, нека прави каквото ще: не съгрешава: нека се женят.
37 Но който стои твърд на сърдцето си, и нема нужда, но има власт за своята си воля, и е решил това в сърдцето си да държи девицата си неженена, добре прави.
38 Така щото който ожени девицата си добре прави; а който я не ожени прави по-добре.
39 Жената е вързана от закона до колкото време е жив мъж й; ако ли умре мъж й, свободна е да се ожени за когото ще, тъкмо да бива това в Господа.
40 Но по моето мнение по-блажена е ако си остане така; а мисля че и аз имам Дух Божий.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16