Търсене в Библията онлайн
 
1 Коринтяни 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,
1 Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:
2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both their's and our's:
3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
3 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
4 Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса
4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
5 че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него,
5 That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
6 (по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),
6 Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
7 така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,
7 So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
8 Който и докрай ще ви утвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.
8 Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
9 Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.
9 God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
10 Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
10 Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
11 Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.
11 For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
12 С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.
12 Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
13 Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
13 Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
14 Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,
14 I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.
15 Lest any should say that I had baptized in mine own name.
16 Кръстих още и Стефаниновия дом; освен тия, не помня да съм кръстил някой друг.
16 And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си.
17 For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
18 Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
20 Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
20 Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
21 For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
22 For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
23 а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
23 But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
24 но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.
24 But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.
25 Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.
26 For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;
27 But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,
28 And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
29 за да не се похвали ни една твар пред Бога.
29 That no flesh should glory in his presence.
30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;
30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16