Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Заради това, според както бидохме помилвани от Бога, туй служене като имаме не ни дотега;
2 но отрекохме се от скришността на срама, и не ходим с пронирство, нито с лъжа проповедваме словото Божие, но като изявяваме истината препоръчваме себе си пред Бога на съвестта на всекиго человека.
3 Ако ли е нашето благовествуване покрито, то е покрито за тези които погинват,-
4 за тези, неверните, на които богът на този свет е заслепил ума, да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на невидимаго Бога.
5 Защото ние не проповедваме себе си, но Христа Исуса Господа, а себе си раби ваши заради Исуса.
6 Защото Бог който е рекъл да възсияе виделина от тъмнината, той е който възсия в сърдцата ни за просвещение с познанието на славата Божия с лицето Исус Христово.
7 И това съкровище имаме го в пръстни съдове, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.
8 Всекак се угнетяваме, но не сме в утеснение; в недоумение сме, но не в отчаяние;
9 гоними сме, но не оставяеми; обарят ни, но не погинваме.
10 Всекога носим на телото си умирането на Господа Исуса, за да се яви на телото ни и животът Исусов.
11 Защото ние живите винаги се предаваме на смърт за Исуса, да се яви и животът Исусов в смъртната наша плът.
12 Така щото смъртта действува в нас, а животът във вас.
13 А като имаме истия дух на верата, по писаното: "Повервах, за то и говорим," и ние верваме, за то и говорим;
14 понеже знаем че този който е възкръсил Господа Исуса ще възкръси и нас чрез Исуса и ще ни представи с вас наедно.
15 Защото всичкото е за вас, щото благодатта умножена поради благодарението на мнозината да преизобилва в слава Божия.
16 За това не ни дотегнува; но ако и да тлее външният наш человек, вътрешният обаче всеки ден се подновява.
17 Защото привременната наша лека скърб произвожда нам от много по-много вечна тежина на слава;
18 понеже ние не сматряме на видимите, но на невидимите, защото видимите са привременни, а невидимите вечни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13