Търсене в Библията онлайн
 
2 Коринтяни 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Защото знаем че, ако се развали земната къща на нашето селение, имаме от Бога здание на небеса, дом неръкотворен, вечен.
2 Понеже в това и въздишаме, и желаем да се облечем с небесното наше жилище,
3 ако само облечени с него не се намерим голи.
4 Защото ние които сме в това селение стенем под бремето му, понеже искаме, не да се съблечем, но да се облечем още, за да бъде смъртното погълнато от живота.
5 И Бог е който за това истото ни създаде, който ни и даде обручението на Духа.
6 И тъй, понеже имаме винаги дързновение, и знаем че до когато се намерваме в телото, отдалечени сме от Господа:
7 (защото с верване ходим, а не с виждане,)
8 за това и дързновение имаме, и благоволяваме повече да излезем от телото и да се въдворим при Господа.
9 За това и с ревност се стараем, въдворяваме ли се, отстраняваме ли се, да сме благоугодни нему.
10 Защото всинца требва да се явим пред съдовището Христово, да приеме всеки според каквото е правил в телото, добро или зло.
11 И тъй, като знаем страха Господен, человеците убеждаваме, а на Бога сме известни; надея се още че и на вашите съвести сме известни.
12 Защото не препоръчваме себе си на вас, но даваме ви причина да се хвалите с нас, за да има що да речете на тези които се хвалят от лице, а не от сърдце.
13 Защото ако сме се изумили, то за Бога; ако ли здраво мислим, то заради вас.
14 Защото любовта Христова ни принуждава; понеже сме разсъдили за това че, ако е умрел един за всичките, то всичките са умрели;
15 и умре за всичките, за да не живеят вече живите за себе си, но за тогоз който е умрел и възкръснал за тех.
16 За това, ние от нине не знаем никого по плът; а пък, ако и да знаехме Христа по плът, но сега вече така го не знаем.
17 За то ако е некой в Христа, той е създание ново; ветхото премина, ето, всичко стана ново.
18 А всичко е от Бога, който ни примира със себе си чрез Исуса Христа, и даде нам служенето на примиряването;
19 сиреч, Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си като не вменяваше на человеците прегрешенията им, и вложи в нас словото на примирението.
20 И тъй, от Христова страна посланници сме, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
21 Защото тогоз който грех не е знаял Бог за нас го грешен направи за да станем ние чрез него праведни пред Бога.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13