Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 За това аз Павел, узник Исус Христов за вас езичниците;
2 понеже сте чули смотрението на дадената мене за вас Божия благодат,
3 че по откровение стана ми известна тайната, (както и по-преди ви вкратце писах,
4 от което като прочитате може да разумеете моето проумеване в тайната Христова,)
5 която в други родове не бе известена на человеческите синове както сега се чрез Духа откри на светите негови апостоли и пророци;
6 да бъдат езичниците сънаследници, да съставят едно тело, и да са съпричастници на неговото обещание в Христа чрез евангелието,
7 на което бидох служител по дарбата на Божията благодат която ми е дадена по действието на неговата сила;
8 на мене най-малкия от всичките светии даде се тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото богатство Христово;
9 и да просветя всите що е смотрението на тайната която е била от векове скрита у Бога, който е създал всичко чрез Исуса Христа.
10 за да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни многоразличната премъдрост Божия,
11 според предвечното намерение което направи в Христа Исуса Господа нашего;
12 в когото имаме дързновение и достъп с уверение чрез верата в него.
13 За това ви моля да не ви се додее от моите за вас скърби, които са ваша слава.
14 За това, преклонявам коленете си пред Отца на Господа нашего Исуса Христа,
15 от когото се именува всеко отечествие на небесата и на земята,
16 да ви даде според богатството на славата си чрез неговия Дух да се утвърдите крепко във вътрешния человек,
17 чрез верата ви да се всели Христос във вашите сърдца, щото, вкоренени и основани в любовта,
18 да можете да разумеете наедно с всичките светии що е широчината и дължината и дълбочината и височината,
19 и да познаете любовта Христова, която превъзхожда всеко знание, за да се изпълните с всичката пълнота Божия.
20 А на того който по действуващата в нас сила може да направи несравнено повече от колкото просим или мислим,
21 нему слава да бъде в църквата чрез Исуса Христа във всичките родове от века до века. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6