Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Ефесяни 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 И тъй аз, узник в Господа моля ви да ходите достойно на званието в което бидохте призовани,
2 с всеко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпевате един друг с любов,
3 като се стараете да увардите единството на Духа в свързката на мира:
4 едно тело и един Дух, както се и призовахте с една надежда на званието ваше:
5 един Господ, една вера, едно кръщение;
6 един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.
7 А всекиму от нас се даде благодат по мерката на Христовото даруване.
8 За това казва: "Като възлезе на високо плени плен, и даде давания на человеците."
9 А това "възлезе" що е друго освен че е и слезъл по-напред в най-долните страни на земята?
10 Този който е слезъл той и който и възлезе по-горе от всичките небеса да изпълни всичко.
11 И той даде едни да са апостоли, други пророци, други пак благовестители, а други пастири и учители,
12 за усъвършенствувание на светиите в делото на служенето, в назиданието на телото Христово;
13 докле достигнем всинца в единството на верата, и на познанието на Сина Божия в свършен мъж, в мерата на възрастта на Христовата пълнота;
14 да не сме вече младенци, блъскаеми и завличаеми от всеки ветър на учението с человеческото лъстене, с пронирството, по ухищрението на измамата;
15 но с истинство в любовта да порастем по всичко в него който е главата, Христос,
16 от когото всичкото тело съчленявано и свързвано чрез всеко сключване на спомагателните членове, според съразмерното действие на всека част, прави телото да расте за своето си в любовта назидание.
17 Прочее, това казвам и свидетелствувам в Господа, да не ходите вече както ходят и другите езичници в суетата на ума си,
18 помрачени в разума и отчуждени от живота Божий за невежеството което е в тех, и заради окаменението на сърдцето им;
19 които, като в нечувствие са се предали на похотливост да вършат ненаситно всека нечистота.
20 Но вие не сте така познали Христа;
21 понеже сте го чули, и сте научени от него, както е истината в Исуса,
22 да се съблечете от ветхия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти;
23 и да се подновявате в духа на вашия ум,
24 и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.
25 За това, отхвърлете лъжата, и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.
26 "Гневете се и не съгрешавайте," слънцето да не зайде в разгневането ви,
27 нито давайте место на дявола.
28 Който е крал да не краде вече, а пай-паче да се труди да работи доброто с ръцете си, за да има да раздава и на тогози който има нужда.
29 Никое гнило слово да не излезва из устата ви, но онова което е добро за потребното назидание, за да принесе благодат на тези които слушат;
30 и не оскърбявайте Светия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на изкупуването.
31 Всеко огорчение, и ярост, и гнев, и вик, и хула, да се дигне от вас наедно с всека злоба;
32 а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6