Търсене в Библията онлайн
 
Филипяни 1 глава
×
1  2  3  4 
1 Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите:
1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:
2 Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
2 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
4 винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
5 за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега;
5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;
6 като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:
7 И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието.
7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.
8 Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово.
8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.
9 И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,
9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;
10 за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,
10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ.
11 изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.
11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.
12 А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието,
12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;
13 до толкоз, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа;
13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;
14 и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
15 Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля.
15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:
16 Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието;
16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:
17 а другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено, като мислят да ми притурят тъга в оковите ми.
17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.
18 Тогава що? Само туй, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам.
18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
19 Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов,
19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
20 според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт.
20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.
21 Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.
21 For to me to live is Christ, and to die is gain.
22 Но ако живея в тялото, това значи плод от делото ми; и така що да избера не зная,
22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.
23 но съм на тясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много по-добре;
23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
24 но да остана в тялото е по-нужно за вас.
24 Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
25 И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;
25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;
26 тъй щото, чрез моето завръщане между вас, да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.
26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
27 Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието,
27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;
28 и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога;
28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.
29 защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;
29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;
30 като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.
30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4