Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Солунци 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 За това, като не можахме да търпим вече, разсъдихме за добро да останем сами в Атина;
2 и проводихме Тимотея, брата нашего и служителя Божия и сътрудника нашего в евангелието Христово, да ви утвърди и да ви утеши от към верата ви,
3 да се не колебае никой в тези скърби; защото вие знаете че на това сме определени,
4 защото когато бехме при вас, предсказвахме ви че има да претърпим притеснение, както и стана и знаете.
5 За това, и аз като не можах вече да търпя проводих да разумея за верата ви, да не би да ви е изкусил изкусител, и да бъде трудът ни напраздно.
6 А сега като дойде Тимотей от вас при нас та ни донесе добри известия за верата и любовта ваша, и това че имате всекога добро поменуване за нас и желаете да ни видите, както и ние вас,
7 за това, при всичката наша скърб и нужда, утешихме се, братие, за вас чрез верата наша;
8 понеже сега живеем ако стоите вие в Господа.
9 Защото кое благодарение можем да въздадем Богу за вас заради всичката радост с която се радваме за вас пред Бога нашего?
10 Ноще и дене преусърдно се молим да видим лицето ви и да допълним което ви не достига във верата ви.
11 А сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос дано управи пътя ни към вас.
12 И вас Господ да умножи и да ви направи да преизобилвате в любовта един към друг и към всичките, както и ние към вас,
13 за да утвърди сърдцата ви непорочни в светостта пред Бога и Отца нашего в пришествието на Господа нашего Исуса Христа с всите негови светии.
Цариградски превод
1  2  3  4  5