Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И като чу това Явин Асорский цар, прати на Иовава Мадонския цар, и на Симвронския цар, и на Ахсафския цар,
2 и на царете които бяха към север в планинската страна и полянската, към юг на Хинерот, и в дола, и в Нафат-дор към запад,
3 и на Ханаанците които бяха към изток и към запад, и на Аморейците, и Хетейците, и Ферезейците, и Иевусейците в гората, и на Евейците под Ермон в земята Масфа.
4 И излязоха, те и всичките им войнства заедно с тях, люде много както е пясъкът който е покрай морето по множество, с коне и колесници твърде много.
5 И като се събраха всички тези царе, дойдоха и разположиха заедно стана си близу при водата Мером за да се бият с Израиля.
6 И рече Господ Исусу: Да се не убоиш от лицето им; защото утре, около този час, аз ще ги предам всичките убити пред Израиля: на конете им ще прережеш жилите, и колесниците им ще изгориш с огън.
7 И отиде внезапно Исус, и с него всичките ратни люде, против тях при водата Мером, и нападнаха върх тях.
8 И предаде ги Господ в ръката на Израиля; и поразиха ги, и прогнаха ги дори до големия Сидон, и дори до Мисрефот-маим, и дори до дола на Масфа към изток, и поразиха ги доде не оставиха от тях остатък.
9 И направи им Исус както му заповяда Господ: на конете им преряза жилите, и колесниците им изгори с огън.
10 И върна се Исус в истото време и превзе Асор, и порази царя му с нож; защото Асор беше по-напред първенствуващ на всички тези царства.
11 И всичките души които бяха в него поразиха с острото на ножа и изтребиха ги: не остана нищо което имаше дихание; и изгори Асор с огън.
12 И всичките градове на онези царе, и всичките им царе хвана Исус, и порази ги с острото на ножа: изтреби ги както заповяда Мойсей раб Господен.
13 А всичките градове които стоеха върх хълмовете си, тях не изгори Израил; освен един Асор изгори Исус.
14 И всичките користи на тези градове и скотовете плениха за себе си Израилевите синове; и всичките человеци поразиха с острото на ножа доде ги изтребиха: не оставиха нищо което имаше дихание.
15 Както заповяда Господ на Моисея раба си, така заповяда Моисей на Исуса, и така направи Исус: не престъпи нищо от всичко що заповяда Господ Моисею.
16 И превзе Исус всичката оназ планинска зема и всичката южна, и всичката земя Гесен, и равнината и полето, и гората на Израил и равнината му,
17 от гората Алак която възходи към Сиир дори до Ваалгад в дола на Ливан, под гората Ермон; и хвана всичките им царе, и порази ги, и умъртви ги.
18 Много време ратуваше Исус против всички тези царе.
19 Нямаше град който би направил мир с Израилевите синове, освен Евейците които живееха в Гаваон: всичките превзеха с бран.
20 Защото от Господа стана да се ожесточат сърдцата им да срещнат с бой Израиля на бой, за да ги изтреби той, да няма помилване за тях, но да ги изтребят както заповяда Господ Моисею.
21 И дойде Исус в онова време и изтреби Енакимите от горите, от Хеврон, от Девир, от Анав, и от всичките гори Юдини, и от всичките гори Израилеви: изтреби ги Исус заедно с градовете им.
22 Не останаха Енакими в земята на Израилевите синове: само в Газа, в Гет, и в Азот останаха.
23 И превзе Исус всичката земя, по всичко що рече Господ Моисею; и даде я Исус на Израиля за наследие според разделението им по племената им. И земята утиши от бран.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24