Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И падна жребие на Йосифовите синове от Йордан при Иерихон дори до водите на Иерихон към изток, към пустинята която възлазя от Иерихон през гората Ветил,
2 и простираше се от Ветил до Луз, и минуваше през предела на Архиатарот,
3 и слазяше от запад в предела на Яфлети до предела на долния Веторон и до Гезер, и излазяше в морето.
4 И взеха наследието си Йосифовите синове, Манасия и Ефрем.
5 И пределът на Ефремовите синове според родовете им беше този: пределът на наследието им към източната страна беше Атарот-адар до горния Веторон;
6 и простираше се пределът към морето в Михметат къде север; и пределът се вращаше към изток до Танат-сило, и от там преминваше към изток в Янох,
7 и слазяше от Янох в Атарот и в Наарат, и достигаше в Иерихон, и излазяше в Йордан.
8 Пределът отхождаше от Тапфуя към запад до потока Кана, и свършваше се в морето. Това е наследието на племето на Ефремовите синове според родовете им.
9 Имаше и градове отделени за Ефремовите синове между наследието на Манасиевите синове, всичките градове и селата им.
10 И не изгониха Ханаанците които живееха в Гезер; но Ханаанците живеят между Ефремците дори до този ден, и станаха раби подданни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24