Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И събра се всичкото събрание на Израилевите синове в Сило, и поставиха там скинията на събранието; и покори им се земята.
2 И останаха между Израилевите синове седем племена които не бяха взели наследието си.
3 И рече Исус на Израилевите синове: До кога вие ще бъдете нерадиви за да идете да обладаете земята която Господ Бог на отците ви даде вам?
4 Изберете си по трима мъже от племе, и ще ги пратя; и като станат ще минат през тази земя, и ще я опишат според наследията си, и ще дойдат при мене
5 И ще я разделят на седем дялове: Юда ще остане в пределите си към пладне, и Йосифовий дом ще остане в пределите си към север.
6 И тъй, ще опишете земята на седем дялове, и ще донесете тук при мене описанието; и аз ще хвърля жребие за вас тук пред Господа Бога нашего.
7 Защото Левитите нямат дял между вас, защото свещенството Господне е наследие тям; и Гад и Рувим и половината от племето Манасиево взеха наследието си оттам Йордан към изток, което Моисей рабът Господен им даде.
8 И станаха мъжете та отидоха; и заповяда Исус на онези, които отидоха за да опишат земята и рече: Идете и обходете земята за да я опишете, и върнете се при мене; и аз ще хвърля жребие за вас тук пред Господа в Сило.
9 И отидоха мъжете и обходиха земята, и описаха я в книга по градове на седем дяла, и дойдоха при Исуса в стана в Сило.
10 И хвърли Исус жребие за тях в Сило пред Господа; и раздели Исус там земята на Израилевите синове според разделенията им.
11 И излезе жребие за племето на Вениаминовите синове по родовете им; и падна се пределът на наследието им между Юдините синове и Иосифовите синове.
12 И пределът им беше към север от Иордан; и възлазяше пределът към страната на Иерихон къде север, и възлазяше през горите към запад, и свършваше се в пустинята Ветавен;
13 и оттам минуваше пределът към Луз, къде южната страна на Луз, която е Ветил; и слазяше пределът в Атарот-адар, на гората, която е към пладне на долния Веторон.
14 И пределът се простираше от там и завращаше се на западна страна към пладне, от гората която е срешу Веторон към пладне, и свършваше се в Кириат- ваал, който е Кириатиарим, град на Юдините синове: това беше западната страна.
15 И южната страна беше от края на Кириатиарим; и минуваше пределът към запад, и свърваше се до източника на водата Нефтоя;
16 и слазяше пределът в края на гората която е срещу дебря на Еномовия син, който е в долината на Рафаимите към север, и слазяше през дебря на Енома в южната страна на Иевус, и слазяше при източника Рогил,
17 и като се разпростираше от север минуваше в Енсемес, и изхождаше в Галилот, който е срещу възхода на Адумим, и слазяше при камика на Воана Рувимовия син,
18 и минуваше в страната която е срещу Арава към север, и слазяше в Арава;
19 и минуваше пределът към северната страна на Ветагла; и свърваше се пределът в северния залив на Солено Море, към южния край на Иордан: той беше южний предел.
20 А пределът му към източната страна беше Иордан. Това беше според предела си изоколо, наследието на Вениаминовите синове по родовете им.
21 А градовете за племето на Вениаминовите синове по родовете им бяха Иерихон, и Ветагла и Емек-кесис,
22 и Ветарава, и Семараим, и Ветил,
23 и Авим, и Фара, и Офра,
24 и Хефар-амона, и Афни, и Гава, дванадесет градове, и селата им;
25 Гаваон, и Рама, и Витор,
26 и Масфа, и Хефира, и Моса,
27 и Рекем, и Иерфаил, и Тарала,
28 и Сила, Елеф, и Иевус, който е Ерусалим, Гаваат, и Кириат, четиринадесет градове, и селата им. Това е наследието на Вениаминовите синове по родовете им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24