Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И когато всичките люде свършиха да преминват Йордан, говори Господ Исусу и рече:
2 Вземете си дванадесет человека от людете, по един человек от всяко племе,
3 и заповядайте им и речете: Вземете си от тук отсред Йордан, от мястото дето на свещениците нозете стоеха твърди, дванадесет камене; и да ги пренесете със себе си, и да ги турите на мястото дето ще пренощувате тази нощ.
4 Тогаз Исус повика дванадесетте человека които беше определил от Израилевите синове, по един человек от всяко племе;
5 и рече им Исус: Заминете пред ковчега на Господа Бога вашего всред Йордан, и дигнете си всеки от вас по един камик на рамената си, според числото на племената на Израилевите синове,
6 за да бъде това знамение между вас; и утре когато попитат синовете ви и рекат: Защо ви са тези камене?
7 тогаз ще им отговорите че се пресече водата на Йордан пред ковчега на завета Господен, когато преминваше Йордан, водата на Йордан се пресече; и тези камене ще бъдат на Израилевите синове за помен до века.
8 И направиха Израилевите синове така както заповяда Исус; и взеха дванадесет камене отсред Йордан както рече Господ Исусу, по числото на племената на Израилевите синове, и донесоха ги със себе си на мястото дето нощуваха, и положиха ги там.
9 И други дванадесет камене постави Исус всред Йордан, на мястото дето стоеха нозете на свещениците които носеха ковчега на завета; и те са там дори до днес.
10 А свещениците които носеха ковчега стоеха всред Йордан доде се свърши всичко що заповяда Господ Исусу да рече на людете, по всичко както заповяда Мойсей Исусу; и побързаха людете та преминаха.
11 И като свършиха всичките люде да преминват, мина и ковчегът Господен и свещениците пред людете.
12 И синовете Рувимови, и синовете Гадови, и половината от племето Манасиево преминаха оръжени пред Израилевите синове както им рече Мойсей.
13 До четиридесет тисящи оръжени ратници преминаха пред Господа на бран към полетата на Иерихон.
14 В онзи ден възвеличи Господ Исуса пред очите на всичкия Израил; и боеха му се както се боеха на Мойсея във всичките дни на живота му.
15 И говори Господ Исусу и рече:
16 Заповядай на свещениците които носят ковчега на свидетелството да излязат из Йордан.
17 И заповяда Исус на свещениците и рече: Излезте из Йордан.
18 И свещениците които носеха ковчега на завета Господен като излязоха изсред Йордан, и стъпките на нозете свещенически стъпиха на сухо, водата на Йордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове, както по-напред.
19 И възлязоха людете от Йордан в десетия ден на първия месец, и разположиха стан в Галгал, към източната страна на Иерихон.
20 И онези дванадесет камене, които взеха от Йордан, постави Исус в Галгал.
21 И говори на Израилевите синове и рече: Утре когато попитат синовете ви отците си и рекат: Що са тези камене?
22 тогаз ще известите на синовете си и ще речете: По сухо премина Израил този Йордан;
23 защото изсуши Господ Бог ваш Йорданската вода пред вас доде преминахте, както направи Господ Бог ваш в червено Море, което изсуши пред нас доде преминахме,
24 за да знаят всичките народи на земята ръката Господня че е крепка, та да се боите от Господа Бога вашего през всичките дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24