Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И когато всичките люде свършиха да преминват Йордан, говори Господ Исусу и рече:
2 Вземете си дванадесет человека от людете, по един человек от всяко племе,
3 и заповядайте им и речете: Вземете си от тук отсред Йордан, от мястото дето на свещениците нозете стоеха твърди, дванадесет камене; и да ги пренесете със себе си, и да ги турите на мястото дето ще пренощувате тази нощ.
4 Тогаз Исус повика дванадесетте человека които беше определил от Израилевите синове, по един человек от всяко племе;
5 и рече им Исус: Заминете пред ковчега на Господа Бога вашего всред Йордан, и дигнете си всеки от вас по един камик на рамената си, според числото на племената на Израилевите синове,
6 за да бъде това знамение между вас; и утре когато попитат синовете ви и рекат: Защо ви са тези камене?
7 тогаз ще им отговорите че се пресече водата на Йордан пред ковчега на завета Господен, когато преминваше Йордан, водата на Йордан се пресече; и тези камене ще бъдат на Израилевите синове за помен до века.
8 И направиха Израилевите синове така както заповяда Исус; и взеха дванадесет камене отсред Йордан както рече Господ Исусу, по числото на племената на Израилевите синове, и донесоха ги със себе си на мястото дето нощуваха, и положиха ги там.
9 И други дванадесет камене постави Исус всред Йордан, на мястото дето стоеха нозете на свещениците които носеха ковчега на завета; и те са там дори до днес.
10 А свещениците които носеха ковчега стоеха всред Йордан доде се свърши всичко що заповяда Господ Исусу да рече на людете, по всичко както заповяда Мойсей Исусу; и побързаха людете та преминаха.
11 И като свършиха всичките люде да преминват, мина и ковчегът Господен и свещениците пред людете.
12 И синовете Рувимови, и синовете Гадови, и половината от племето Манасиево преминаха оръжени пред Израилевите синове както им рече Мойсей.
13 До четиридесет тисящи оръжени ратници преминаха пред Господа на бран към полетата на Иерихон.
14 В онзи ден възвеличи Господ Исуса пред очите на всичкия Израил; и боеха му се както се боеха на Мойсея във всичките дни на живота му.
15 И говори Господ Исусу и рече:
16 Заповядай на свещениците които носят ковчега на свидетелството да излязат из Йордан.
17 И заповяда Исус на свещениците и рече: Излезте из Йордан.
18 И свещениците които носеха ковчега на завета Господен като излязоха изсред Йордан, и стъпките на нозете свещенически стъпиха на сухо, водата на Йордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове, както по-напред.
19 И възлязоха людете от Йордан в десетия ден на първия месец, и разположиха стан в Галгал, към източната страна на Иерихон.
20 И онези дванадесет камене, които взеха от Йордан, постави Исус в Галгал.
21 И говори на Израилевите синове и рече: Утре когато попитат синовете ви отците си и рекат: Що са тези камене?
22 тогаз ще известите на синовете си и ще речете: По сухо премина Израил този Йордан;
23 защото изсуши Господ Бог ваш Йорданската вода пред вас доде преминахте, както направи Господ Бог ваш в червено Море, което изсуши пред нас доде преминахме,
24 за да знаят всичките народи на земята ръката Господня че е крепка, та да се боите от Господа Бога вашего през всичките дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24