Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Иерихон беше заключен и затворен от лицето на Израилевите синове: никой не излазяше, и никой не влазяше.
2 И рече Господ Исусу: Ето, предадох в ръката ти Иерихон, и царя му, и силните с крепост.
3 И да идете около града, всички ратни мъже, да обиколите града еднъж: така да правиш шест дни.
4 И седем свещенника да носят пред ковчега седем възклицателни тръби; и на седмия ден да обиколите града седем пъти, и свещениците да тръбят с тръбите.
5 И когато възтръбят с възклицателния рог продължаваще, като чуете гласа на тръбата, всички люде да възкликнат с голямо възкликновение; и ще падне градската стена на мястото си, и людете ще възлязат всеки пред себе си.
6 И повика Исус синът Навиев свещениците и рече им: Вземете ковчега на завета, и седем свещеника нека държат седем възклицателни тръби пред ковчега Господен.
7 И рече на людете: Преминете и обиколете града, а оръжените нека заминат пред ковчега Господен.
8 И като говори Исус на людете, седемте свещеника които държеха седемте възклицателни тръби пред Господа преминаха и тръбяха с тръбите; и ковчегът на завета Господен вървеше подире им.
9 И оръжените вървяха пред свещениците които тръбяха с тръбите, и задната стража следваше зад ковчега когато свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.
10 И заповяда Исус на людете и рече: Да не възкликнете, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви дори до деня в който ще ви река да възкликнете; тогаз да възкликнете.
11 И ковчегът Господен обиколи града наокок еднъж; и дойдоха в стана, и пренощуваха в стана.
12 И стана Исус рано на утринта, и свещениците дигнаха ковчега Господен.
13 И седемте свещеника, които държеха седемте възклицателни тръби предидеха пред ковчега Господен, ходещи и тръбещи с тръбите; и пред тях вървяха оръжените; а задната стража следваше подир ковчега Господен, и свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.
14 И във втория ден обиколиха града еднъж, и върнаха се в стана: така направиха шест дни.
15 И в седмия ден станаха рано, при появението на зората, и обиколиха града седем пъти по истия начин: само този ден обиколиха града седем пъти.
16 И в седмия път, като тръбяха свещениците с тръбите, рече Исус на людете: Възкликнете; защото Господ предаде вам града.
17 И градът и всичко е в него ще бъде проклетия Господу: само Раав блудницата да остане жива, тя и всичките които са в къщата с нея; защото скри вестителите които проводихме.
18 Но вий пазете се от проклетията, за да не бъдете проклетия, като вземате от проклетията, и наведете проклетия в стана на Израиля, и го докарате в смятение.
19 А всичкото сребро и злато, и медните и железните съсъди посвещени са Господу: да се внесат в съкровището Господне.
20 И възкликнаха людете когато затръбиха с тръбите; и като чуха людете тръбния глас, възкликнаха людете с голямо възкликновение, и падна стената на мястото си, и възлязоха людете в града, всеки пред себе си, и превзеха града.
21 И изтребиха с острото на ножа всичките в града, мъже и жени, млади и стари, и говеда, и овци, и осли.
22 И рече Исус на двата мъжа, които изгледаха земята: Влезте в къщата на блудницата, и изведете от там жената, и всичко каквото има, както й се заклехте.
23 И влязоха младите, съгледателите, и извадиха Раав, и баща й, и майка й, и братята й, и всичко що имаше: изведоха всичките й роднини, и туриха ги вън от стана на Израиля.
24 И изгориха града с огън, и всичкото в него: само среброто и златото и медните и железните съсъди туриха в съкровището на дома Господен.
25 И Раав блудницата, и домородието на отца й, и всичко що имаше тя Исус остави живи; и обитава в сред Израиля дори до днес; защото скри съгледателите които прати Исус за да изгледат Иерихон.
26 И закле се Исус в онова време и рече: Проклет пред Господа онзи человек който стане да съгради тоя град Иерихон; със смъртта на първородният си син ще тури основанията му, и със смъртта на най-младия си син ще постави вратата му.
27 И Господ беше с Исуса, и прочу се името му по всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24