Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Иерихон беше заключен и затворен от лицето на Израилевите синове: никой не излазяше, и никой не влазяше.
2 И рече Господ Исусу: Ето, предадох в ръката ти Иерихон, и царя му, и силните с крепост.
3 И да идете около града, всички ратни мъже, да обиколите града еднъж: така да правиш шест дни.
4 И седем свещенника да носят пред ковчега седем възклицателни тръби; и на седмия ден да обиколите града седем пъти, и свещениците да тръбят с тръбите.
5 И когато възтръбят с възклицателния рог продължаваще, като чуете гласа на тръбата, всички люде да възкликнат с голямо възкликновение; и ще падне градската стена на мястото си, и людете ще възлязат всеки пред себе си.
6 И повика Исус синът Навиев свещениците и рече им: Вземете ковчега на завета, и седем свещеника нека държат седем възклицателни тръби пред ковчега Господен.
7 И рече на людете: Преминете и обиколете града, а оръжените нека заминат пред ковчега Господен.
8 И като говори Исус на людете, седемте свещеника които държеха седемте възклицателни тръби пред Господа преминаха и тръбяха с тръбите; и ковчегът на завета Господен вървеше подире им.
9 И оръжените вървяха пред свещениците които тръбяха с тръбите, и задната стража следваше зад ковчега когато свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.
10 И заповяда Исус на людете и рече: Да не възкликнете, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви дори до деня в който ще ви река да възкликнете; тогаз да възкликнете.
11 И ковчегът Господен обиколи града наокок еднъж; и дойдоха в стана, и пренощуваха в стана.
12 И стана Исус рано на утринта, и свещениците дигнаха ковчега Господен.
13 И седемте свещеника, които държеха седемте възклицателни тръби предидеха пред ковчега Господен, ходещи и тръбещи с тръбите; и пред тях вървяха оръжените; а задната стража следваше подир ковчега Господен, и свещениците предидеха и тръбяха с тръбите.
14 И във втория ден обиколиха града еднъж, и върнаха се в стана: така направиха шест дни.
15 И в седмия ден станаха рано, при появението на зората, и обиколиха града седем пъти по истия начин: само този ден обиколиха града седем пъти.
16 И в седмия път, като тръбяха свещениците с тръбите, рече Исус на людете: Възкликнете; защото Господ предаде вам града.
17 И градът и всичко е в него ще бъде проклетия Господу: само Раав блудницата да остане жива, тя и всичките които са в къщата с нея; защото скри вестителите които проводихме.
18 Но вий пазете се от проклетията, за да не бъдете проклетия, като вземате от проклетията, и наведете проклетия в стана на Израиля, и го докарате в смятение.
19 А всичкото сребро и злато, и медните и железните съсъди посвещени са Господу: да се внесат в съкровището Господне.
20 И възкликнаха людете когато затръбиха с тръбите; и като чуха людете тръбния глас, възкликнаха людете с голямо възкликновение, и падна стената на мястото си, и възлязоха людете в града, всеки пред себе си, и превзеха града.
21 И изтребиха с острото на ножа всичките в града, мъже и жени, млади и стари, и говеда, и овци, и осли.
22 И рече Исус на двата мъжа, които изгледаха земята: Влезте в къщата на блудницата, и изведете от там жената, и всичко каквото има, както й се заклехте.
23 И влязоха младите, съгледателите, и извадиха Раав, и баща й, и майка й, и братята й, и всичко що имаше: изведоха всичките й роднини, и туриха ги вън от стана на Израиля.
24 И изгориха града с огън, и всичкото в него: само среброто и златото и медните и железните съсъди туриха в съкровището на дома Господен.
25 И Раав блудницата, и домородието на отца й, и всичко що имаше тя Исус остави живи; и обитава в сред Израиля дори до днес; защото скри съгледателите които прати Исус за да изгледат Иерихон.
26 И закле се Исус в онова време и рече: Проклет пред Господа онзи человек който стане да съгради тоя град Иерихон; със смъртта на първородният си син ще тури основанията му, и със смъртта на най-младия си син ще постави вратата му.
27 И Господ беше с Исуса, и прочу се името му по всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24