Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6 
1 Павел апостол Исус Христов, по повеление на Бога Спаса нашего и Господа Исуса Христа нашата надежда,
2 на Тимотея собственото ми във верата чадо: Благодат, милост, мир, от Бога Отца нашего, и Христа Исуса Господа нашего.
3 Както те молих, когато отхождах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на некои си да не предават друго учение,
4 нито да внимават на басни и безконечни родословия, които произвождат повече препирания, а не назидание Божие във верата, така прави.
5 А целта на заръчането е любов от чисто сърдце, от добра съвест, и от нелицемерна вера;
6 в които като погрешиха некои уклониха се в празднословие,
7 и искат да са законоучители, без да разумеват нито което говорят нито за което потвърдяват.
8 А ние знаем че законът е добър ако го употребява некой законно;
9 като знае това, че законът не бе положен за праведния, но за беззаконните и непокорливите, за нечестивите и грешните, неправедните и скверните, за отцеубийците и майкоубийците, за человекоубийците,
10 за блудниците, мъжеложниците, заробителите, лъжците, клетвопрестъпниците, и за всичко друго що е противно на здравото учение,
11 по славното евангелие на блаженаго Бога което ми бе поверено.
12 И благодаря Христу Исусу Господу нашему, който ми даде сила, че ме има за верен, и настани на службата мене
13 който бех изпърво хулител и гонител и обезчестител. Но помилван бидох, понеже без да зная сторих това в неверие;
14 и преумножи се благодатта на Господа нашего с вера и любов в Христа Исуса.
15 Верно и за всеко приимане достойно е словото, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които първий съм аз;
16 но за това бидох помилван, да покаже Исус Христос първом в мене всичкото си дълготърпение, за пример на тези които щеха да поверват в него за живот вечен.
17 А на Царя на вековете, на нетленнаго, невидимаго, едного премъдраго Бога, чест и слава във веки веков. Амин.
18 Това заръчане ти предавам, чадо Тимотее, според станалите по-напред за тебе пророчества, да воинствуваш в тех доброто воинствуване,
19 като имаш вера и добра съвест, която като отхвърлиха некои отпаднаха от верата;
20 от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана за да се научат да не богохулствуват.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6