Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,
1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
2 до Тимотея, истинското ми чадо във вярата; Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
3 Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават друго учение,
3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
4 нито да внимават на басни и безконечни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба чрез вяра, така правя и сега.
4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
5 А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра;
5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:
6 от които неща някои, като не случиха целта, отклониха се в празнословие,
6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
7 и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито що говорят, нито що твърдят.
7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully;
9 като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,
9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,
10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,
10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;
11 според славното благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено.
11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
12 Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата,
12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
13 при все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, сторих това в неверие;
13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.
14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса.
14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
16 Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.
16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
18 Това заръчване ти предавам, чадо Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнствуване,
18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
19 имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърлиха отпаднаха от вярата;
19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
20 от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не богохулствуват.
20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6