Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 И тъй, ти, чадо мое, заякнувай в благодатта която е в Христа Исуса.
2 И колкото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни человеци които да са способни и други да научат.
3 За това, ти претърпи злострадание като добър воин Исус Христов.
4 Никой воин се не вплита в житейски работи, за да угоди на тогози който го е взел за воин.
5 Ако би и да се подвизава некой, не се венчава ако би законно да се не подвизава.
6 Земледелецът който се труди требва първо да вкуси от плодовете.
7 Разумевай това което ти казвам; а Господ да ти даде разумение на всичко.
8 Помни Исуса Христа, от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовествуване;
9 за което злострадам даже до окови като злодеец; но словото Божие се не вързва.
10 За това, всичко претърпевам заради избраните, за да получат и те спасението което е в Христа Исуса с вечна слава.
11 Верно е словото; защото ако умрем с него, то ще и да живеем с него;
12 ако търпим, то ще и да царуваме с него; ако се отричаме, и той ще се отрече от нас;
13 ако сме неверни, той верен остава: не може да се отрече от себе си.
14 Това напомняй и заръчвай им пред Господа, да не влезват в препиране, което не е за никаква потреба, но за разорение на слушателите.
15 Старай се да представиш себе си удобрен пред Бога, работник който нема от що да се срамува, като разподеляш право словото на истината.
16 А от скверните празнословия отдалечавай се; защото ще преуспеят повече в нечестие,
17 и словото им като живеница ще разяда; от които са Именей и Филет,
18 които погрешиха от истината и казват че възкресението е вече станало; та събарят верата на некои.
19 Но твърдото основание Божие стои, и има този печат: Знае Господ тези които са негови, и: Всеки който именува името Господне да отстъпи от неправдата..
20 А в един голем дом нема само златни и сребърни съсъди, но и дървени и пръстни; и едни са за почест, а други за безчестие.
21 И тъй, ако очисти некой себе си от тези неща, ще бъде съсъд за почет, освещен и благопотребен на стопанина, приготвен за всеко добро дело.
22 И от младежките похоти отбегвай, и следвай правдата, верата, любовта, мира, с всички тези които призовават Господа от чисто сърце.
23 А от глупавите и неучените предирвания се отричай, понеже знаеш че раждат крамоли.
24 А раб Господен не требва да се кара, но да бъде кротък към всичките, поучителен, незлоблив,
25 с кротост да наставлява противниците, дано би им дал Бог покаяние да познаят истината,
26 и да се съвземат от примката на дявола от когото са уловени живи за неговата му воля.
Цариградски превод
1  2  3  4